Skriftlig spørsmål fra Øyvind Vaksdal (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1681 (2009-2010)
Innlevert: 06.09.2010
Sendt: 06.09.2010
Rette vedkommende: Fiskeri- og kystministeren
Besvart: 10.09.2010 av fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen

Øyvind Vaksdal (FrP)

Spørsmål

Øyvind Vaksdal (FrP): Er samferdselsministeren kjent med og har vurdert de utilsiktede virkninger en skjerpet losplikt kan få med eksempelvis å tvinge transport av farlig last fra skip over til biltransport, og hvilke eventuelle grep vil samferdselsministeren ta for å hindre en slik utvikling som utvilsomt vil svekke sikkerheten på veiene?

Begrunnelse

I forslaget til nye losforskrifter som nylig har vært ute på høring foreslår Regjeringen å skjerpe losplikten for farlig last, noe som medfører økte kostnader for denne type skipstransport. Signaler fra næringen tyder på at dette svekker lønnsomheten og det advares mot at dette kan tvinge transport av eksempelvis gass fra skip over til biltransport. Dette vil etter alt å dømme svekke sikkerheten.
Undertegnede har flere ganger utfordret fiskeri- og kystministeren om hun har vurdert de utilsiktede virkninger en skjerpet losplikt kan få og om hun ville ta grep for å motvirke en slik utvikling. Hun har ikke kunnet gi svar på dette.

Lisbeth Berg-Hansen (A)

Svar

Lisbeth Berg-Hansen: Spørsmålet er oversendt meg som ansvarlig statsråd for lostjenesten og lospliktreglementet. Som stortingsrepresentant Vaksdal viser til i brev 6. september 2010 har forskrift til ny lospliktforskrift vært ute på høring. Saken er nå til vurdering i Fiskeri- og kystdepartementet. Jeg viser i denne forbindelse også til brev av henholdsvis 28. juni 2010 og 15. juni 2010 fra stortingsrepresentant Vaksdal om samme sak. Videre viser jeg til svarbrev av henholdsvis 2. juli 2010 og 23. juni 2010.

Forslag til ny forskrift om losplikt og ny forskrift om losavgifter ble sendt på høring av Kystverket med høringsfrist 8. juli 2010. Departementet har nå fått oversendt Kystverkets vurdering i forhold til uttalelsene fra høringsinstansene.

Blant spørsmålene som er tatt opp til vurdering er enkelte av høringsuttalelsene i forhold til regler som berører fartøy med forurensende eller farlig last. Disse høringsuttalelsene knytter seg både til hvilke typer last som skal omfattes av reglene om plikt til å bruke los og hvilke typer last som skal ha muligheter til å seile med farledsbevis som et alternativ til bruk av los.

Departementet vil i det videre arbeidet vurdere om det er grunnlag for enkelte justeringer på bakgrunn av Kystverkets vurdering av høringsuttalelsene. I de samlede vurderingene vil det bli sett på skipsfartsnæringens rammebetingelser, samtidig som krav til sikker seilas og miljøhensyn må ivaretas.

Det tas sikte på å ferdigstille gjennomgangen og innarbeide eventuelle endringer i løpet av høsten 2010, slik at nye forskrifter om losplikt og losavgifter kan implementeres med virkning fra 1. januar 2011.