Skriftlig spørsmål fra Øyvind Vaksdal (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:1680 (2009-2010)
Innlevert: 06.09.2010
Sendt: 06.09.2010
Besvart: 10.09.2010 av justisminister Knut Storberget

Øyvind Vaksdal (FrP)

Spørsmål

Øyvind Vaksdal (FrP): Er Justisdepartementet eller Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB) kjent med og har vurdert de utilsiktede virkninger en skjerpet losplikt kan få med eksempelvis å tvinge transport av farlig last fra skip over til biltransport, og hvilke eventuelle grep vil man ta for å motvirke en slik utvikling?

Begrunnelse

I forslaget til nye losforskrifter som nylig har vært på høring foreslår Regjeringen å skjerpe losplikten for farlig last, noe som betyr økte kostnader for denne type skipstransport. Signaler fra næringen tyder på at dette svekker lønnsomheten, og man advarer mot at dette kan tvinge transport av eksempelvis gass fra skip over til biltransport. Dette vil etter alt å dømme svekke sikkerheten.
Undertegnede har flere ganger utfordret fiskeri- og kystministeren om hun har vurdert de utilsiktede virkninger en skjerpet losplikt kan få og om hun ville ta grep for å motvirke en slik utvikling. Hun har ikke kunnet gi svar på dette.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Jeg ønsker først og fremst å vise til at ansvaret for lostjeneste og regelverket knyttet til dette hører inn under Fiskeri- og kystdepartementets ansvarsområde. Kystverket sendte utkast til ny forskrift om losplikt i norske farvann og forskrift om losingsavgift, losberedskapsavgift og farledsbevisavgift på høring i april i år. Justisdepartementet hadde ingen merknader til forslagene i nevnte høring.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) avga egen høringsuttalelse hvor de påpeker at forslaget innebærer en skjerping av losplikten for farlig og forurensende last og antar at forslaget bl.a. vil kunne føre til økt transport av farlig gods på vei ved at transportørene, for å unngå økte kostnader til losingsavgift mv., heller velger å fremføre farlig og forurensende last på vei.

Jeg understreker at forslaget til forskriftsendringer og innkomne høringssvar fortsatt er til behandling i Fiskeri- og kystdepartementet/Kystverket og at det ikke endelig er fastsatt endringer i regelverket på dette feltet.