Skriftlig spørsmål fra Dagfinn Høybråten (KrF) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:1632 (2009-2010)
Innlevert: 27.08.2010
Sendt: 30.08.2010
Besvart: 02.09.2010 av forsvarsminister Grete Faremo

Dagfinn Høybråten (KrF)

Spørsmål

Dagfinn Høybråten (KrF): I forbindelse med en gjennomgang av kommandostrukturen i NATO er det ifølge media og Norges offisersforbund fare for at JWC-senteret nedlegges eller flyttes fra Norge.
Hva mener statsråden at Norge kan gjøre for å sikre at anlegget på Jåttå opprettholdes, og hva gjør regjeringen i den forbindelse?

Begrunnelse

NATOs eneste større anlegg i Norge er alliansens europeiske hovedsenter for trenings- og omstilling (JWC) på Jåttå i Stavanger. 21. august meldte Stavanger Aftenblad at Nato på Jåttå vurderes nedlagt, noe som i så fall vil berøre rundt 300 arbeidsplasser, et viktig fagmilitært miljø og en strategisk viktig kontaktflate mellom alliansen og Norge.

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Jeg viser til brev fra Stortingets president av 30. august 2010 med spørsmål fra stortingsrepresentant Dagfinn Høybråten vedrørende hvilke konsekvenser den pågående gjennomgangen av NATOs kommandostruktur kan få for Joint Warfare Centre (JWC)på Jåttå.

Jeg mener Jåtta har en meget velfungerende organisasjon og sterkt fagmiljø, hvor det er gjort betydelige investeringer også de seneste år. Jåtta er en meget formålstjenelig og nødvendig institusjon for NATO. Mitt klare utgangspunkt er derfor at både NATO og Norge trenger JWC i framtiden.

I NATOs reformprosess, som blant annet vil sette søkelys på kommandostrukturen, vil jeg gi utrykk for dette syn på vegne av Norge. Vi kan selvsagt ikke utstede noen form for garantier for hva sluttresultatet av den bebudede og ønskede reformprosess vil innebære for hvert enkelt medlemsland, men mitt og regjeringens utgangspunkt er at NATO bør videreføre driften ved Jåttå.