Skriftlig spørsmål fra Gunnar Gundersen (H) til finansministeren

Dokument nr. 15:1645 (2009-2010)
Innlevert: 31.08.2010
Sendt: 31.08.2010
Besvart: 10.09.2010 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Gunnar Gundersen (H)

Spørsmål

Gunnar Gundersen (H): Finansdepartementet offentliggjorde 23.08.2010 at to israelske selskaper er utelukket fra Statens pensjonsfond utland (SPU) på bakgrunn av at selskapene er involvert i oppføringer av boliger på områder som er okkupert av Israel.
Innebærer denne utelukkelsen en endring i hvordan regjeringen forvalter fondets etiske eierskap?

Begrunnelse

De etiske retningslinjene for SPU baserer seg på at prinsippet om overlappende konsensus for å sikre en bred forankring (NOU 2003:22). Undertegnede mener det er viktig at utelukkelsesmekanismen skjermes for ideologisk motivert bruk, og at norsk utenrikspolitikk skal utøves gjennom utenrikstjenesten heller enn gjennom forvaltningen av SPU.
I tilrådingen fra Etikkrådet vises det nettopp til at boligbygging bare er én av mange økonomiske aktiviteter på de okkuperte områdene. Utelukkelse av én type selskaper som driver økonomisk aktivitet i området kan åpne enten for en rekke utelukkelser av selskaper, eller for forskjellbehandling av selskaper.
Tidligere utelukkelser fra SPU har vært begrunnet med at selskapenes virksomhet i seg selv bryter med en overlappende etisk konsensus, eksempelvis produksjon av kjernevåpen, klasevåpen og antipersonell-landminer. I dette tilfellet synes begrunnelsen å være hvem som er selskapets oppdragsgiver, snarere enn virksomheten i seg selv.

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Utelukkelsen av Africa Israel Investments Ltd. og datterselskapet Danya Cebus Ltd. innebærer ikke en endring i hvordan regjeringen forvalter fondets etiske eierskap. Beslutninger om utelukkelse skjer på bakgrunn av tilrådinger avgitt av Etikkrådet i henhold til Retningslinjer for observasjon og utelukkelse fra Statens pensjonsfond utlands (SPU) investeringsunivers. Etikkrådet vurderer selskapers aktivitet, herunder produksjon og atferd, sett opp mot disse retningslinjene. Hvor et selskap måtte være hjemmehørende, hvor det opererer, eller hvem som ev. er oppdragsgiver er i utgangspunktet ikke relevant for den vurderingen. Slik er det også i denne aktuelle saken.

Retningslinjer for observasjon og utelukkelse fra SPU bygger på Graver-rapporten (NOU 2003:22). Rapporten gir begrenset med veiledning når det gjelder den nærmere forståelsen av når det foreligger en krig eller konfliktsituasjon, men omtaler likevel spesifikt internasjonal humanitær rett og Genève-konvensjonen som en del av grunnlaget for fondets etiske retningslinjer. Generelt skal det settes ganske snevre grenser for hvilke selskaper som skal vurderes for utrekk. I kriteriet om krig og konflikt er det alvorlige krenkelser som rammes. For å utdype dette har rådet lag vekt på at selskapets bidrag til normbruddet må være vesentlig.

Utelukkelsen av Africa Israel Investments Ltd. og Danya Cebus Ltd. skjedde på bakgrunn av en tilråding fra Etikkrådet avgitt 16. november 2009 der Rådet tilrår at selskapene utelukkes på grunn av uakseptabel risiko for medvirkning til krenkelser av individers rettigheter i krig eller konfliktsituasjoner.

Africa Israel Investments Ltd. og Danya Cebus Ltd. er i følge Etikkrådets tilråding deltakere i utviklingen av eiendomsprosjekter knyttet til den såkalte ”nybyggingen” på Vestbredden – dette vil si oppføring av israelske bosettinger på territoriet som ble okkupert av Israel i 1967. Disse bosettingene anses å være i strid med IV Genève-konvensjon. Etikkrådet viser blant annet til resolusjoner fra FNs sikkerhetsråd og en rådgivende uttalelse fra Den internasjonale domstol i Haag (ICJ) som fastslår at bosettingene er ulovlige.

Etikkrådet skriver i sitt brev til Finansdepartementet 9.mars 2010 at utgangspunktet for alle tilrådinger Etikkrådet avgir er at det må være ”en klar sammenheng mellom selskapets virksomhet og det foreliggende normbrudd.” Videre skriver Etikkrådet i brevet at ”i den aktuelle tilrådingen om utelukkelse av selskapene Africa Israel Investments Ltd. og Danya Cebus Ltd. må selskapenes medvirkning til normbruddet sies å være helt direkte: Selskapenes egne, fysiske handlinger, altså det å bygge israelske bosettinger på Vestbredden, utgjør selve kjernen i normbruddet.” Man snakker altså ikke om at enhver økonomisk aktivitet på okkupert område vil utgjøre brudd på de etiske retningslinjene, men tar utgangspunkt i at oppsetting av boliger på okkupert område er klart i strid med IV Genève-konvensjon. Jeg viser for øvrig til at Etikkrådet har gjort rede for enkelte problemstillinger knyttet til investeringer i selskaper som opererer i okkuperte områder i brev til Finansdepartementet av 15. mai 2006.

I brevet 9. mars 2010 skriver Etikkrådet også at de i tilrådingen har lagt til grunn at selskaper ”som forestår bygging av israelske bosettinger på Vestbredden, kan tilrådes utelukket fra SPU.” Dette gjelder for alle selskaper med slik eventuell virksomhet, uavhengig av hvilket land selskapene er hjemmehørende i. Etikkrådet skriver i brevet at Rådet i sin vesentlighetsvurdering av selskapers medvirkning vil ta ”utgangspunkt i hva selskapene faktisk foretar seg” og at ”en underleveranse til et byggeprosjekt vil kunne anses som mindre vesentlig enn totalentreprisen på prosjektet.”