Skriftlig spørsmål fra Elisabeth Røbekk Nørve (H) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:1656 (2009-2010)
Innlevert: 02.09.2010
Sendt: 02.09.2010
Besvart: 10.09.2010 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Elisabeth Røbekk Nørve (H)

Spørsmål

Elisabeth Røbekk Nørve (H): Er statsråden enig i domstolens forståelse av nødvergeretten, og mener statsråden at Johan Berge har fått en rimelig behandling?

Begrunnelse

Sunnmørsposten meldte 1. september 2010 at sauebonde Johan Berge er dømt for å ha skutt en jerv.
For to år siden var Berge sammen med en annen sauebonde på Strynefjellet for å passe på sauene. En jerv hadde i lang tid herjet i saueflokken. Det var gitt løyve til å felle jerven om vinteren, uten at noen hadde lykkes. Sauetapene holdt frem om sommeren, og Fylkesmannen ble kontaktet med tanke på skadeløyve. Saueeierne ville fått løyve, men jerven ble felt før løyvet var gitt.
Dommeren mente at nødvergeretten i viltloven også krever at felling er påkrevet. Retten mener Berge kunne ropt eller skutt varselsskudd.
I forbindelse med behandlingen av Prop. 75 L (2009-2010) i mai i år, uttalte Energi- og miljøkomiteens medlemmer fra Høyre, sammen med Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti at formålet med endringen av nødvergebestemmelsen var å klargjøre rettstilstanden, samt liberalisere nødvergebestemmelsen. Disse medlemmer kunne ikke se at nytt forslag imøtekom denne intensjon, men snarere tvert imot forverrer den. Til tross for at det ved behandling av rovviltforliket i Stortinget ble lovet en klargjøring av nødvergeretten, stemte flertallet med regjeringens representanter i Stortinget imot forslaget fra opposisjonen. De rødgrønne understreket tvert imot at det var grenser for hvor langt kravet til å forsøke å avverge faren strekker seg.
I februar 2009 tok jeg selv opp situasjonen med en utvidelse av lisensjakten. Dette fordi det hadde vært skutt lite jerv i fellingsperioden av den grunn at det var dårlig med sporsnø i perioden. Se spørsmål nummer 735 (2008-2009). Sps Jenny Klinge omtalte situasjonen den gang som "molbopolitikk", samtidig som statssekretær Heggem i Landbruks- og matdepartementet var ute i media og mente det måtte tas ut mer jerv og gauper.

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Representanten viser til nylig avsagt dom i Fjordane tingrett der en sauebonde ble dømt til å betale en bot på 20.000 kroner for å ha felt en jerv. Bonden mente at vilkårene for felling i nødverge var oppfylt, men fikk ikke medhold i retten. Dommen legger til grunn at felling må være påkrevet, og at tiltalte kunne ha forsøkt å avverge angrepet på sauene ved å rope eller skyte varselskudd. Representanten spør om jeg er enig i domstolens forståelse av nødvergeretten, og om jeg mener at domfelte har fått en rimelig behandling.

Jeg ønsker ikke å kommentere den konkrete dommen, som neppe er rettskraftig ennå, og ber om forståelse for det. Jeg antar at representanten er enig i at statsråden ikke skal ”overprøve” domstolenes behandling av enkeltsaker. Jeg kan imidlertid opplyse at kravet om at det ikke må finnes noen annen tilfredsstillende løsning enn felling, springer ut av Bern-konvensjonens artikkel 9. Norge har siden 1986 vært tilsluttet denne Europarådskonvensjonen om vern av ville europeiske planter og dyr. Artikkel 6 i konvensjonen forbyr forsettlig fangst og dreping av bl.a. jerv, bjørn og ulv. Artikkel 9 innebærer at felling likevel kan skje for å avverge alvorlig skade på husdyr, men det er et vilkår at det ikke finnes noen annen tilfredsstillende løsning. Dette vilkåret er Norge forpliktet av, og det er gjenspeilet i vår lovgivning på feltet.

Jeg vil ellers bemerke følgende: Representanten viser i sin begrunnelse for spørsmålet bl.a. til de endringer som er gjort i nødvergebestemmelsen i naturmangfoldloven, jf. Prop. 75 L (2009-2010). Begrunnelsen kan gi inntrykk av at det er denne nye bestemmelsen som sauebonden er dømt etter. For å oppklare eventuelle misforståelser vil jeg vise til at de aktuelle lovendringene, som ble vedtatt av Stortinget i juni, ennå ikke har trådt i kraft. Den vesentligste delen av endringene planlegges satt i kraft om kort tid. Det er imidlertid nødvendig med enkelte tiltak først, så som utarbeiding av nærmere retningslinjer etc.

Lovbestemmelsene vil, når de blir satt i kraft, innebære en liberalisering av adgangen til å felle bl.a. jerv i nødverge.