Skriftlig spørsmål fra Ingjerd Schou (H) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:1662 (2009-2010)
Innlevert: 03.09.2010
Sendt: 03.09.2010
Besvart: 10.09.2010 av nærings- og handelsminister Trond Giske

Ingjerd Schou (H)

Spørsmål

Ingjerd Schou (H): Vil statsråden sørge for at Norge igjen tar plass i det internasjonale arbeidet med sikkerhetsstandarder for fritidsbåter?

Begrunnelse

Norge er satt utenfor det internasjonale arbeidet med sikkerhetsstandarder for fritidsbåter. Dette til tross for at bransjen gjentatte ganger har tatt dette opp med både Nærings- og handelsdepartementet og Sjøfartsdirektoratet.
Det handler om å fortsette å bevilge midler til Norsk Standard for å kunne utføre dette meget viktige arbeidet.
Det er viktig for sikkerheten til sjøs og det båtmateriell som ferdes langs sjøen at Norge er medlem av ISO Technical Committee 188.
Et forhold som f eks det å få gjennomslag for en ny ISO-standard med påbud om at alle fritidsbåter skal være utstyrt med ombordstigningsutstyr slik at det er mulig å ta seg om bord i båten igjen hvis man faller i sjøen vil bedre sikkerhet og trygghet for alle de som benytter fritidsbåt. Dette er bare ett av mange eksempler på viktigheten av at Norge er representert i ISO!
Det kler Norge som sjøfartsnasjonen at regjeringen finner de aktuelle midlene dette handler om. Fra bransjen antydet til ca kr 7-800.000 kroner.
Et arbeid som har avgjørende betydning for sikkerheten i fritidsbåter og for den halvparten av befolkningen som er på sjøen en eller flere ganger i løpet av året!
Technical Committee 188 har rapportert fra sit møte i juni dette år at "Norway is no longer a member of the TC".

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Arbeidet med å utvikle sikkerhetsstandarder for fritidsbåter skjer i all hovedsak i regi av the International Standard Organization (ISO). Det er vanlig at bransjen og industrien tar et ansvar når det gjelder utviklingen av slike standarder. Norsk deltakelse har tidligere vært finansiert gjennom et offentlig/privat spleiselag. De private aktørene trakk seg imidlertid ut av dette samarbeidet, noe som førte til at Sjøfartsdirektoratet ikke fant å kunne prioritere dette arbeidet i 2010.

For norske forbrukere er det viktig at fritidsbåter som produseres i Europa og andre steder er egnet til bruk i våre værharde farvann. Sjøfartsdirektoratet opplyser til departementet at det i det videre arbeidet nå vil sette av ressurser slik at de kan følge opp fagområdet for sikkerhetsstandarder for fritidsbåter på en tilfredsstillende måte. Dette innebærer også deltakelse i møter internasjonalt.

For å sikre at det utvikles internasjonale standarder i fremtiden som ivaretar sikkerheten i våre farvann i tilstrekkelig grad, vil Sjøfartsdirektoratet gå i dialog bransjen, industrien og eventuelt andre aktører for å finne den mest tjenlige måten organisere arbeidet på.