Skriftlig spørsmål fra Bent Høie (H) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1665 (2009-2010)
Innlevert: 03.09.2010
Sendt: 03.09.2010
Besvart: 17.09.2010 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Bent Høie (H)

Spørsmål

Bent Høie (H): Hva gjør statsråden for å bidra til best mulig bruk av de ressursene som bevilges til vaksiner?

Begrunnelse

Helsetjenesten står overfor betydelige prioriteringsutfordringer, som følge av den demografiske utviklingen samt innføring nye behandlingstilbud og kostnadskrevende metoder. For å sikre et best mulig helsetilbud til alle, er det avgjørende at det foretas en kontinuerlig og kritisk gjennomgang av ressursbruk i sektoren. Stortinget har bevilget betydelig midler til ulike vaksinetiltak, blant annet om lag 60 mill kr til HPV-vaksine. I Sverige og Danmark har man forhandlet frem en lavere pris på denne vaksinen, og dermed frigjort midler til andre helsetiltak. Det er viktig at også norske helsemyndigheter vurderer om man kan iverksette tiltak som bidrar til lavere priser ved innkjøp av vaksiner. Samtidig må hensynet til kvalitet og pasientsikkerhet ivaretas.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Jeg er opptatt av at ressursene i helsevesenet, inkludert de midler som brukes til vårt barnevaksinasjonsprogram, til enhver tid utnyttes best mulig. Derfor kjøpes alle programvaksiner inn etter anbud. Anbudene brukes for å få vaksiner med de egenskaper som er viktige for det norske vaksinasjonsprogrammet, til lavest mulig pris.

For HPV-vaksinen har Danmark og Norge valgt å legge noe større vekt på noen av vaksinenes egenskaper, bl.a. at den også gir beskyttelse mot den meget plagsomme sykdommen kjønnsvorter, enn det Sverige har gjort. Derfor falt anbudet i Danmark og Norge ut til fordel for Gardasil, som også beskytter mot kjønnsvorter, mens Sverige valgte den noe billigere vaksinen Cervarix som ikke gir denne beskyttelsen.

Danmark bruker fortsatt Gardasil, men planlegger, etter det vi er kjent med, nå å utlyse nytt anbud i løpet av høsten 2010. Det vil være opp til Sundhedsstyrelsen å bestemme om de skal benytte de samme faglige kriteriene nå som ved det første anbudet.

Norge har undertegnet en kontrakt med produsenten av Gardasil som gjelder frem til utgangen av 2012. Det innebærer at et nytt anbud må utlyses om ca. ett år. Før det vil det bli gjort en vurdering av om vektleggingen av vaksinens egenskaper i forhold til pris skal gjøres ut fra samme kriterier som første gang eller endres.