Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:1675 (2009-2010)
Innlevert: 03.09.2010
Sendt: 06.09.2010
Besvart: 20.09.2010 av justisminister Knut Storberget

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Jeg er gjort kjent med at etterforskere i Telemark er satt til å delta i operativ tjeneste i sommer. Ut ifra innspill undertegnede har mottatt har dette også gått ut over etterforskningen av grov vold, vold mot barn og/eller vold i nære relasjoner.
Kan statsråden avkrefte at dette er tilfelle, dersom det stemmer, at det nå er flere saker som venter på å bli/eller er under etterforskning i forhold til 2009, og hvilke tiltak vil statsråden iverksette for å redusere køen av saker som omhandler grove vold/overgrep?

Begrunnelse

Jeg har tidligere tatt opp problematikken rundt bemanningen ved Telemark Politidistrikt med Justisministeren. Justisministeren hevdet da at regjeringen hadde styrket Politiet. Dessverre er situasjonen ute i den virkelige verden en annen enn den justisministeren prøver å tegne. I sommer har vi sett at Politiet flere ganger har hatt for lite ressurser til å løse de oppgavene de er satt til å løse, til tross for at statsråden hevder at det er ansatt flere politifolk, noe man i veldig liten grad ser ut i den operative tjenesten. En kan jo med bakgrunn i realitetene og de faktiske forholdene ute stille seg spørsmålet om statsråden ikke forholder seg til de faktiske forholdene, og det hadde vært interessant å se en oversikt som viser hvor mange operative tjenestemenn det var i 2009 og hvor mange det er i 2010 i de forskjellige Politidistriktene.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Spørsmålet er forelagt Politidirektoratet og politimesteren i Telemark som opplyser at politidistriktet i sommer har kanaliserte mye av etterforskningsressursen over på operativ tjeneste. Dette har bidratt til å opprettholde et økt trykk på straksetterforskning og initialfasen i både enklere og tyngre saker. Sammenholdt med at politidistriktet har gode rutiner og systemer for håndtering av alvorlige og tunge voldssaker, har dette resultert i at politidistriktet etter sommeren vil ha færre restanser enn tidligere. Med bakgrunn i sommerens erfaringer vurderer politidistriktet å etablere deler av ordningen permanent. Politimesteren understreker at det ikke er lenger ”liggetid” på saker nå enn etter sommeren 2009, snarere tvert i mot.

Regjeringen har i perioden 2006-2010 prioritert en betydelig styrking av politi og påtalemyndighet. Budsjettet er økt fra 8,7 milliarder kroner i 2006 til 11,6 milliarder kroner i 2010. Dette er en vekst på 2,9 milliarder kroner (32,8 prosent). I 2010 ble budsjettet økt med hele 1,3 milliarder kroner (trekker man fra pris og lønnsjustering er veksten nærmere 1,2 milliarder kroner). Dette er tidenes største økning i politibudsjettet.

Telemark politidistrikt har fått sin forholdsmessige andel av totalbudsjettet. Politidistriktets budsjett er økt med 21,6 % (48,3 millioner kroner) fra 2006 til 2010. Fra 2009 til 2010 er budsjettet økt fra 253,3 millioner til 272,4 millioner en økning på 7,5 prosent. Politidistriktet fikk 7,3 millioner kroner, tilsvarende 14 årsverk, i forbindelse med tiltakspakken som ble lagt frem i januar 2009. Dette er videreført i 2010. Politidistriktets kompensasjon i forbindelse med særavtalen om arbeidstidsbestemmelser utgjør dessuten 11,8 millioner kroner, omkring 7 årsverk, for 2010.

Politidistriktene tildeles ikke lenger stillinger, men et rammebudsjett som politimesteren disponerer for å oppnå en best mulig polititjeneste. Det er således politidistriktets ledelse som har ansvaret for ressursfordeling og tjenesteordninger og som vurderer om ressursene skal benyttes til stillinger eller settes inn på andre viktige områder for å sikre hele politidistriktet en god polititjeneste. Det er også den lokale ledelsen som vurderer behovet for personell med politiutdannelse og personell med annen utdannelse. Komplementær kompetanse er i stor grad avgjørende for det totale politiprodukt og de resultater politidistriktet leverer.

Justisdepartementet benytter data fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet, utarbeidet på grunnlag av Statens Sentrale Tjenestemannsregister. Tabellen nedenfor viser årsverksutvikling i politi- og lensmannsetaten fra 2003 til 2010, med en samlet økning på 1955 årsverk. Fra 2009 til 2010 er økningen på 691 årsverk.

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Kap. 440 11690 9489 9606 9994 10208 10458 10586 11105

Kap. 441 2349 2341 2393 2344 2319 2368 2540

SUM 11690 11838 11947 12387 12552 12777 12954 13645Kap 440 Politidirektoratet, politi- og lensmannsetaten

Kap 441 Oslo politidistrikt (fra 2004)