Skriftlig spørsmål fra Elisabeth Vik Aspaker (H) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:1670 (2009-2010)
Innlevert: 03.09.2010
Sendt: 06.09.2010
Besvart: 10.09.2010 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Elisabeth Vik Aspaker (H)

Spørsmål

Elisabeth Vik Aspaker (H): I lys av alvorlige innvendinger bl.a. fra advokathold, vil kunnskapsministeren ta initiativ til en evaluering av Opplæringslovens § 9a, den såkalte mobbeloven innført i 2003, i den hensikt å forbedre og presisere loven slik at den kan fungere etter hensikten og i sterkere grad virke mobbeforebyggende?

Begrunnelse

Sju år etter innføring av en egen paragraf i Opplæringsloven som skulle sikre elevene et godt psykososialt læringsmiljø, viser undersøkelser fortsatt at så mange som 50 000 barn føler seg mobbet i skolen. Den nye § 9a omtales gjerne også som mobbeloven, men til tross for en rekke grove mobbetilfeller i norsk skole, opplever foreldre og barn at loven ikke virker og at skolen og skoleeier i liten grad stilles til ansvar. Fra advokathold vises det til at det til at loven er innholdsløs og ikke fungerer etter hensikten, den er for uklar og det konkluderes med at rettssikkerheten til norske skolebarn ikke er blitt styrket slik tanken var da loven kom. Kritikken fra advokathold får støtte i ulike nettverk og organisasjoner som arbeider for å bekjempe mobbing i skolen. Oppfatningen er at loven ikke virker som noe ris bak speilet, når det er slik at det selv i alvorlige mobbesaker synes umulig å stille noen til ansvar.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Bestemmelsene i opplæringslovens kap. 9 A om elevers skolemiljø ble tatt inn i loven 1. april 2003. Det kan reises spørsmål om i hvilken grad skoler og skoleeiere følger opp lovfestede krav om et system og et tilhørende internt arbeid som sikrer et godt miljø mellom elever, og mellom elever og lærere. Det kan videre stilles spørsmål ved om de nevnte lovbestemmelsene er kjent, forstått og benyttet i tilstrekkelig grad for å hindre mobbing og for å ta tak i situasjoner der elever blir mobbet eller opplever diskriminering og trakassering. På denne bakgrunn mener jeg at bestemmelsene nå er modne for en gjennomgang, dels for å se om de er gode nok for å forebygge mobbing, dels for å vurdere hvilke endringer som bør gjøres for at de kan bli et bedre virkemiddel i denne sammenheng.

Jeg har derfor allerede tatt initiativ til å få dette utredet. For å få en utredning med høyest mulig kvalitet har jeg valgt å legge saken ut som et oppdrag på anbud. Den er lagt ut på DOFFIN, Norges offisielle nettsted for kunngjøringer og offentlige anskaffelser. Jeg håper på den måten å nå mange og solide fagmiljøer som kan konkurrere om oppdraget.

Utredningen skal - i tillegg til en gjennomgang av opplæringslovens kap. 9A som nevnt - også inneholde en vurdering av om det er behov for å styrke den støtten og veiledningen som tilbys elever og foreldre i saker om mobbing. Det må også vurderes hvordan dette kan skje. I den forbindelse må det vurderes om opprettelse av en elevombudsordning kan være et egnet virkemiddel.