Skriftlig spørsmål fra Elisabeth Vik Aspaker (H) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:1671 (2009-2010)
Innlevert: 03.09.2010
Sendt: 06.09.2010
Besvart: 14.09.2010 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Elisabeth Vik Aspaker (H)

Spørsmål

Elisabeth Vik Aspaker (H): Vil statsråden vurdere regelendringer knyttet til elevers rett til fullt lån/stipend i videregående opplæring når eleven har tatt fag/eksamen før man starter i videregående opplæring og i de tilfeller der vedkommende skole ikke er i stand til å tilby eleven et alternativt relevant fag?

Begrunnelse

Tilpasset opplæring innebærer at også flinke elever skal gis utfordringer. I Kunnskapsløftet er dette konkretisert ved at skolen skal tilrettelegge for at elever som har forutsetninger for det, skal kunne ta fag på høyere trinn enn sitt eget. Dette skjer i en viss grad, men nå viser det seg at elever som f.eks. tar fag fra videregående skole mens de selv går i grunnskolen, møtes med avkorting av lån/stipend når de kommer i videregående opplæring i tilfeller der skolen ikke kan tilby eleven andre relevante fag som erstatning for det som allerede er fullført. Det oppleves klart urimelig at eleven skal lastes for at skolen ikke kan tilby andre fag, og det er høyst forståelig at det nå kommer reaksjoner fra elever og foreldre som er kommet i en slik situasjon. I et konkret tilfelle i Nordland ender det nå med at eleven tvinges til å ta samme fag en gang til for å kunne oppnå fullt lån/stipend. Dette virker demotiverende for eleven og kan neppe sies å være ønsket praksis.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Det gis støtte fra Statens lånekasse for utdanning til elever i videregående opplæring. Støttebeløpet er avhengig av den studiebelastningen søkeren har. Dette prinsippet innebærer at det bare kan gis støtte til utdanning som gir uttelling i form av studiepoeng eller vitnemål. Full støtte gis bare i de tilfeller hvor søkeren gjennomfører videregående opplæring tilsvarende full studiebelastning.

Ved deltidsutdanning blir støttebeløpet regnet til halvparten, to tredjedeler eller tre fjerdedeler av støttebeløpet til fulltidsutdanning. Elever som har tatt enkeltfag på videregående nivå allerede på ungdomstrinnet, får redusert støtte fra Lånekassen til videregående opplæring dersom de ikke tar andre fag som medfører at de faktisk tar opplæring på fulltid.

Dagens regelverk for støtte til fulltidsutdanning/deltidsutdanning er felles for alle elev- og studentgrupper. Jeg mener i utgangspunktet at det er et rimelig prinsipp at utdanningsstøttens størrelse er avhengig av studiebelastningen og at regelverket må være innrettet slik at det kan forvaltes på en effektiv og forutsigbar måte. Eventuelle endringer i regelverket på dette området vil også ha budsjettmessige konsekvenser.

Jeg kan imidlertid se at elever som får redusert utdanningsstøtte i slike tilfeller kan oppleve dette som urimelig. Departementet vil vurdere om det er grunnlag for å se nærmere på regelverket på dette området.