Skriftlig spørsmål fra Jan-Henrik Fredriksen (FrP) til fornyings-, administrasjons- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:1677 (2009-2010)
Innlevert: 03.09.2010
Sendt: 06.09.2010
Besvart: 15.09.2010 av fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud

Jan-Henrik Fredriksen (FrP)

Spørsmål

Jan-Henrik Fredriksen (FrP): Viser til tidligere spørsmål av 06-05-2010 om fordelingen av elgjakta på finnmarkseiendommen. Den 20/5 sendte Alta Elgjegerforening inn klage på vedtak av 23-04-2010 i FEFO på oppfordring av departementet. Svaret på denne klagen konkluderer med at Elgforeningen ikke har klagerett. Selv om departementet oppfordrer til å søke, og at FEFO tidligere har innrømmet at Elgforeningen har en klagerett samt at departementet har gitt Elgforeningen medhold i klagen.
Hva vil statsråden foreta seg overfor FEFO?

Begrunnelse

Departementet har tidligere støttet klagen fra Alta Elgjegerforening, til tross for dette så vedtar FEFO at fordelingen av elgkvoter skal være 60/40. Samtidig som de igjen går imot departementet og hevder at Alta Elgjegerforening ikke har klagerett. Dette medfører i realiteten at FEFO legger til grunn en ulovlig praktisering av kvotefordelingen i Finnmark.
Jeg viser også til at høyesterettsadvokat Kristin Normann anmodet styret i FEFO på møte den 13-04-2010 om å etterkomme vedtaket av 19-03-2010 fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet. Spørsmålet er hva departementet ønsker å gjøre i saken, skal det være norsk lov som gjelder i Finnmark, eller skal enhver som har mulighet ta seg selv til rette.

Rigmor Aasrud (A)

Svar

Rigmor Aasrud: Som jeg redegjorde for i mitt svar 12. mai 2010 på spørsmål nr. 1163, er det min oppfatning at Finnmarkseiendommens vedtak om fordeling av jaktfelt for elgjakt på Finnmarkseiendommens grunn kan påklages etter finnmarksloven § 27. Dette har jeg også gitt uttrykk for i brev til Finnmarkseiendommen 24. juni 2010.

Alta Elgjegerforening har ved brev 20. mai 2010 påklaget vedtaket om fordeling av jaktfelt for elgjakt fattet av Finnmarkseiendommen 23. april 2010. Ved brev 24. juni 2010 oversendte Finnmarkseiendommen klagen til departementet for endelig avgjørelse. Klagen blir nå behandlet i departementet på vanlig måte.

I brev 23. juni 2010 ba Finnmarkseiendommen om et møte med departementet ”med sikte på å avklare rekkevidden av finnmarkslovens klageregler vedrørende utnyttelse av fornybare ressurser og innskrenkninger i utnyttelsen av denne”. På den bakgrunn er det avtalt et møte på administrativt nivå mellom Finnmarkseiendommen og departementet i slutten av september.