Skriftlig spørsmål fra Line Henriette Holten (KrF) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:1685 (2009-2010)
Innlevert: 06.09.2010
Sendt: 06.09.2010
Besvart: 10.09.2010 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Line Henriette Holten (KrF)

Spørsmål

Line Henriette Holten (KrF): Vil statsråden anmode Statnett om å søke konsesjon for kabel på delstrekningen Ørskog - Store Standal på den konsesjonsgitte kraftledningen mellom Ørskog og Fardal?

Begrunnelse

I februar i år fikk departementet etter anmodning oversendt en kabelvurdering fra Statnett som viste at en kabelforbindelse mellom Ørskog og Store Standal er teknisk mulig å etablere basert på kjente teknikker og metoder. Alternativet med sjøkabel mellom Ørskog og Store Standal ble av Statnett vurdert som best med hensyn på kulturminner og kulturmiljø, biologisk mangfold, landbruk og friluftsliv/reiseliv, og ble trukket frem som den beste løsningen med tanke på miljøgevinster på Sunnmøre. Løsningen med sjøkabel vil koste ca 2,2 mrd kroner mer enn konsesjonsgitt løsning med luftledning på samme strekning. Sjøkabel har bred støtte i befolkningen og blant lokalpolitikere i regionen.

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: NVE vedtok i juni 2009 å gi Statnett konsesjon for bygging og drift av en 420 kV kraftledning fra Sogndal til Ørskog. Vedtaket innebærer at ledningen skal bygges som luftledning. Vedtaket ble påklaget fra mange hold. Olje- og energidepartementet fikk oversendt klagesaken fra NVE i begynnelsen av oktober 2009, og foretok en omfattende befaring i slutten av samme måned.

Flere klagere krever kabel på hele eller deler av strekningen. I konsesjonsprosessen er flere kabelløsninger utredet og vurdert. I desember 2009 ba departementet Statnett om eksplisitt å utrede og vurdere fordeler og ulemper ved en sjøkabel fra Ørskog med ilandføring ved Store Standal. Samtidig ble Statnett bedt om å utrede en løsning med ny transformatorstasjon i Sykkylven og sanering av dagens 132 kV-ledning. Departementet mottok i februar i år Statnetts utredning av disse to alternativene for denne delstrekningen. Departementet har bedt Statnett om å omsøke saneringsalternativet.

Kraftframføringen mellom Ørskog og Sogndal er svært viktig for forsyningssikkerheten i Midt-Norge. Jeg er derfor opptatt av at klagebehandlingen gjennomføres så raskt som mulig. Departementet vil fortløpende vurdere om det er behov for ytterligere utredninger eller eventuelle søknader om andre alternativer.