Skriftlig spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:1693 (2009-2010)
Innlevert: 08.09.2010
Sendt: 08.09.2010
Besvart: 20.09.2010 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Øyvind Korsberg (FrP)

Spørsmål

Øyvind Korsberg (FrP): Det synes som om videre drift av rasovervåkningen av Nordnesfjellet har funnet en midlertidig løsning og at kommunene må bidra økonomisk også på lang sikt.
Synes statsråden det er rett at kommuner med en anstrengt økonomi skal dekke deler av kostnadene ved overvåkning av Nordnesfjellet, og er ikke denne type overvåkning et nasjonalt ansvar siden konsekvensene av et eventuelt ras vil være dramatiske og en nasjonal katastrofe?

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: NVE overtok 1. januar 2009 det statlige ansvaret for forebygging av skredulykker. Dette var et tiltak for å sikre en mer helhetlig, effektiv og styrket statlig bistand til skredforebygging. NVE skal bistå kommuner med kunnskap og ressurser innen kartlegging, arealplanlegging, overvåking, varsling, sikring og bistand ved beredskap.

NVE skal prioritere sikring av de områder der risikoen er høy og der investeringer i sikring gir størst samfunnsøkonomisk nytte. For prioriterte objekt med fare for store fjellskred og høy risiko, vil NVE kunne bistå kommuner med kompetanse og ressurser.

Stortinget har forutsatt at den statlige bistanden ikke endrer kommunenes ansvar for å ta hensyn til sikkerhet mot skred i arealplanlegging og ved utbygging. I St.prp. nr. 1 (2008-2009) er oppgaver, prioriteringer og organisering av NVEs skredansvar beskrevet. Om kostnadsdeling er det gitt følgende føringer:

"Kostnadsdelinga gjeld i utgangspunktet ved statleg bistand til planlegging og gjennomføring av fysiske sikringstiltak mot skred. Det blir òg opna for å kunne krevje kommunal medfinansiering ved eventuell statleg bistand til detaljkartlegging og ved bistand til overvaking og varsling av einskilde objekt. Det sikrar kommunal deltaking og prioritering, og bidrar til at fleire tiltak kan gjennomførast med statleg bistand.”

”Statleg bistand eller tilskot er avgrensa oppover til 80 pst. av kostnaden, men kan aukast ut over dette ved nærare definerte tilfelle”.

NVE overleverte i juni i år en utredning om framtidig organisering av statlig bistand til overvåking og varsling av store fjellskred i Norge. Jeg vil nå gjennomgå og vurdere denne utredningen. Kommunal medfinansiering vil være et naturlig tema å ta opp i denne sammenheng.