Skriftlig spørsmål fra Ulf Leirstein (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:1694 (2009-2010)
Innlevert: 08.09.2010
Sendt: 09.09.2010
Besvart: 16.09.2010 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Ulf Leirstein (Uav)

Spørsmål

Ulf Leirstein (FrP): I disse dager har befolkningen mottatt skjema for innrapportering av boligens areal fra skattemyndighetene. Fritidseiendommer og gårdsbruk er unntatt fra dette systemet, men likevel har flere eiere av gårdsbruk mottatt skjemaet.
Har ikke skattemyndighetene rutiner for å skille ut hva som er gårdsbruk, og hva er konsekvensene dersom man enten ikke leverer inn skjemaet som er mottatt, eller feilaktig returnerer det som om våningshuset eller kårboligen skulle være et vanlig bolighus?

Begrunnelse

Det kan virke som om skattemyndighetene ikke har gode systemer for å skille hva som er gårdsbruk og hva som er vanlig enebolig, og derfor har sendt ut skjemaet for innrapportering av boligens areal til fler enn de som skulle ha dette. Det ser imidlertid ut til at man har klart å holde fritidsboliger utenfor i tråd. med lovendringen, mens eiere av gårdsbruk har mottatt skjemaet, selv om de ikke skal fylle det ut. Min bekymring er at dette gjelder en stor gruppe, og konsekvensene dersom man ikke sender inn skjemaet, eller feilaktig sender det inn, selv om man har et gårdsbruk. Jeg frykter at man da blir "sugd" inn i systemet, og må bruke masse ressurser på å rette dette opp. Dette vil også skape merarbeid for myndighetene. Det er dessuten generelt uheldig dersom borgerne plages med en unødig mengde skjemaer eller skjemaer som ikke vedrører dem. Det ønskes redegjort for hvilke systemer man har hatt for å sende ut skjemaer kun til korrekte adressater.

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Med virkning fra og med inntektsåret 2010 er det innført et nytt system for formuesverdsetting av bolig. Etter det nye systemet skal ligningsverdien beregnes ut fra boligens areal multiplisert med en kvadratmetersats som er differensiert ut fra boligtype, areal, byggeår og geografisk beliggenhet.

Det følger av forarbeidene, jf. Prop. 1 L (2009–2010) og Innst. 4 L (2009-2010), at blant annet våningshus er unntatt fra det nye systemet. Etter skatteloven § 4-11 skal formuesverdsetting av jordbrukseiendom skje samlet for bygninger og rettigheter som hører til eiendommen. Ved innføringen av de nye reglene ble det lagt til grunn at våningshus fortsatt skulle verdsettes etter § 4-11, og ikke etter den nye metoden. Det ble dermed ikke foretatt endringer i særregelen i skatteloven § 4-11.

I tråd med dette har skatteetaten ikke sendt ut brev og skjema til eier av eiendom som ble formueslignet som et gårdsbruk ved siste års ligning. Dersom dette likevel skulle ha skjedd, skal skjemaet ikke leveres, såfremt vilkårene for å ligne bolighuset som en del av gårdsbruket fortsatt er oppfylt. Skattyteren kan da se bort fra innrapporteringen, og han eller hun trenger derfor ikke å ta kontakt med skatteetaten om dette.

I forbindelse med utsendingen av skjemaer og innrapporteringen av arealopplysninger for boligeiendommer, jf. over, tar skatteetaten ikke nærmere stilling til spørsmålet om et bolighus på en eiendom ved formuesligningen skal regnes som et våningshus (eller kårbolig)i henhold til skatteloven § 4-11. Den endelige vurderingen av om et bolighus skal regnes som et våningshus etter § 4-11, skjer ved ligningsbehandlingen. Dersom skattyter mener at hans eiendom er oppført med uriktig ligningsverdi i den forhåndsutfylte selvangivelsen, må han korrigere dette.

I tilfeller hvor skattyteren har mottatt brev og skjema for en eiendom som tidligere er blitt verdsatt som en bolig- eller fritidseiendom, men der skattyteren mener at den aktuelle boligen er et våningshus (eller kårbolig) på jordbrukseiendom, jf. skatteloven § 4-11, har skattyteren ikke plikt til å levere skjemaet. Påstanden fra skattyter vil bli behandlet under den ordinære ligningsbehandlingen.