Skriftlig spørsmål fra Vigdis Giltun (FrP) til arbeidsministeren

Dokument nr. 15:1695 (2009-2010)
Innlevert: 09.09.2010
Sendt: 09.09.2010
Besvart: 16.09.2010 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

Vigdis Giltun (FrP)

Spørsmål

Vigdis Giltun (FrP): Hvis legen ikke sender inn elektronisk skjema A1 til NAV fanges ikke dette opp og pasienten får ikke sine sykepenger, selv om vedkommende har sendt inn sin gjenpart.
Er det riktig at det er den sykemeldte sitt ansvar å passe på at legen sender inn riktige dokumenter elektronisk til NAV, og i så fall hvorfor er det slik?

Begrunnelse

NAV Ullensaker stoppet sykepengeutbetaling til en sykemeldt fordi legen ikke hadde sendt inn skjema A1 til NAV elektronisk.
Den sykemeldte fylte ut og signerte på gjenpart av sykemeldingen, og sendte den inn til NAV i god tro om at pliktene den sykemeldte hadde da var oppfylt. Da sykepenger ikke kom prøvde den sykemeldte å kontakte NAV Ullensaker. Etter daglige forsøk i en uke, noe som i seg selv er kritikkverdig, oppnådde til slutt den sykemeldte kontakt med NAV Ullensaker. Saksbehandler kunne ikke svare på dette umiddelbart og ba om å få kontakte den sykemeldte igjen. Så kom telefonen fra NAV senere på dagen. Sykepengene var ikke utbetalt fordi legen, ikke hadde sendt inn skjema A1 til NAV elektronisk. På spørsmål fra den sykemeldte om hvem sitt ansvar dette var, fikk han beskjed om at det var den sykemeldte sitt ansvar.
Den sykemeldte ble sterkt provosert av svaret og tok umiddelbart kontakt med NAV forvaltning for å sjekke ut om det juridisk sett er den sykemeldte sitt ansvar å passe på at legen sender inn riktige dokumenter elektronisk til NAV. NAV forvaltning ved Kavli bekrefter at i praksis skal det fungere slik at den sykemeldte vil reagere når utbetaling fra NAV uteblir. Det er så den sykemeldte sitt ansvar å kontakte NAV for å få oppgitt årsak. Dersom det er det elektroniske skjema A1 fra legen som mangler, må den sykemeldte selv ta kontakt med legen for å få legen til å sende dette inn. NAV Ullensaker tar ikke initiativ til å purre legen, men stanser bare utbetalingene, selv om de er de eneste som sitter med nøkkelen. NAV forvaltning forteller at de ikke har ressurser eller systemer som kan fange opp denne type mangler. Man må med andre ord være både frisk, ressurssterk og ha mulighet til å etterprøve legens arbeidsutførelse for å få sykepenger du har krav på hvis dette er riktig. Jeg ville antatt at NAV selv lett kunne oppdage at det manglet skjema fra legen når de mottok den signerte gjenparten av sykemeldingen som den sykemeldte selv sendte inn til NAV. Det burde slik jeg ser det være deres ansvar at å ta kontakt med legen for å etterlyse hans eksemplar. Man ville da forhindret manglende utbetaling og alt ekstraarbeidet og telefonene det medfører når utbetalingene uteblir.

Hanne Inger Bjurstrøm (A)

Svar

Hanne Inger Bjurstrøm: Når det gjelder elektronisk innsending er det forskriftfestet at legene fra 2010 skal sende sykmelding A elektronisk til NAV. Imidlertid er det ikke innført sanksjoner mot leger som sender inn papirblanketter. Det medfører at NAV ikke kan nekte utbetaling på bakgrunn av at sykmeldinger ikke sendes elektronisk.

Når et medlem har fremmet et krav, har NAV en veiledningsplikt og en utredningsplikt før et krav kan avslås. Arbeids- og velferdsdirektoratet har opplyst meg om at dersom den sykmeldte henvender seg til etaten fordi sykepengene ikke blir utbetalt, vil den sykmeldte bli informert om at sykepenger ikke kan innvilges før sykmeldingsblankett A foreligger. Det vil da bli avklart om den sykmeldte selv ønsker å kontakte legen for at det skal bli utstedt et duplikat av sykmeldingen, noe som ofte vil være den raskeste løsningen, eller om den sykmeldte ønsker at Arbeids- og velferdsetaten skal innhente denne. Ansvaret for å innhente dokumentasjonen påhviler altså Arbeids- og velferdsetaten.

Arbeids- og velferdsdirektoratet har opplyst meg om at direktoratet vil kontakte det aktuelle NAV-kontoret og forsikre seg om at praksis er i tråd med ovennevnte redegjørelse.