Skriftlig spørsmål fra Henning Skumsvoll (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:1698 (2009-2010)
Innlevert: 10.09.2010
Sendt: 10.09.2010
Besvart: 27.09.2010 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Henning Skumsvoll (FrP)

Spørsmål

Henning Skumsvoll (FrP): Samtidig som NVE er i ferd med å etablere standard for en ny type toveis-strømmålere, pålegges en del strømkunder å bytte ut sin strømmåler med dagens teknologi pga pålegg fra justervesenet. En del kunder pålegges dermed å kjøpe ny måler nå men som igjen må byttes ut når TAMS-standard innføres.
Vil statsråden ta initiativ ovenfor NHD for å se på justervesenets forskrift som regulerer dette, og vil han ta initiativ ovenfor NVE til å få fortgang i prosessen rundt å etablere en ny standard for strømmålere (AMS)?

Begrunnelse

Alle nettselskap er gjennom en forskrift fra justervesenet pålagt å gjennomføre kontroller av strømmålere. Blir resultatene underkjent, må måleren byttes, hvis ikke pålegges nettselskapene bøter. Dette sikrer at kunden ikke betaler mer enn han skal for strøm, noe som i utgangspunktet er både bra og viktig.
Forskriften som regulerer dette er strengere i Norge enn i Sverige og Finland, noe som medfører at relativt mange strømmålere må skiftes ut.
Denne prosessen skjer samtidig som Norge har målsetning om å gå over til såkalt AMS måling (toveiskommunikasjon). NVE har dog enda ikke fastsatt standard for det nye systemet, og fremdriften er derfor litt usikker.
Utfordringen er da at mens man venter på at NVE fastlegger ny standard for strømmåleapparater, fortsatt pålegges å foreta uskiftninger av målere. Det kan bety at man må skifte målere nå, og på nytt igjen om bare få år. Den ekstra kostnaden ved å skifte til nye målere, før ny standard for målere er vedtatt, er antatt å koste > 250 millioner. Det fremstår som både lite samfunnsøkonomisk og lite hensiktsmessig.
Energi Norge skriver på sine hjemmesider:

"Fortsatt usikkerhet om innføring av AMS kombinert med Justervesenets gjeldende regler for kvalitetskontroll av el målere i bruk vil påføre selskapene og kundene økte kostnader på flere hundre millioner kroner som følge av flere målerbytter på kort tid."

Man står dermed i en situasjon hvor mange kan få installert en ny måler som i løpet av kort tid må skiftes ut igjen. Dette kan påføre strømkundene langt større kostnader enn et eventuelt avvik i måleravlesningen medfører av feil betaling for kraftpris. Dette oppleves som uheldig. En avklaring av betingelsene for AMS og regelverket for kontroll av målere i drift vil kunne spare samfunnet for store beløp.

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: Innføring av AMS i Norge har lenge vært høyt oppe på den politiske dagsorden. Jeg har stor tro på at toveiskommunikasjon mellom nettselskap og forbrukere vil øke bevisstheten rundt energiforbruk og også gi incentiver til energisparing.

Som kjent innebærer innføring av AMS at eksisterende målere over tid må byttes ut. På grunn av EUs standardiseringsarbeid og den raske teknologiutviklingen på området er det hensiktsmessig å avvente endelig forskriftsvedtak om innføring av AMS. Når første fase av EUs standardiseringsarbeid er ferdig vil NVE imidlertid vurdere mulighetene for raskere fremdrift på nytt.

Det legges opp til at NVE vedtar de nødvendige forskiftsendringer for å innføre AMS innen utgangen av første halvår 2011. Nettselskap kan etter det foreta utskifting til nye målere som oppfyller kravene til AMS i forskriften. Selv om den endelige fristen for utrulling hos samtlige kunder er satt til 1. januar 2018, forventer departementet at mange kunder vil få installert slike målere i god tid før dette.

Regelverket om kontroll av strømmålere forvaltes av Justervesenet. Gjennom forskriftsarbeidet har NVE vært i nær dialog med Justervesenet og er derfor godt kjent med Justervesenets kontrollopplegg for å sikre at alle strømmålere tilfredstilles vedtatte presisjonskrav.

Jeg er kjent med at Nærings- og handelsdepartementet (NHD) har til behandling en klagesak fra Fortum Distribusjon AS som omhandler Justervesenets kontroll av strømmålere, og at Energi Norge har engasjert seg i denne saken.

Selv om klagesaken vil bli behandlet ut fra dagens regelverk, har NHD opplyst at de er oppmerksomme på de problemstillingene representanten reiser og at de vil se nærmere på regelverket etter at det er fattet en beslutning i den konkrete saken.