Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:1706 (2009-2010)
Innlevert: 10.09.2010
Sendt: 10.09.2010
Besvart: 17.09.2010 av nærings- og handelsminister Trond Giske

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Statseide Mesta vinner anbud etter anbud ved å underby konkurrentene, og konsernet har de siste årene tapt mye penger. Dette skjer til tross for at Mesta ifølge eierskapsmeldingen St.meld. nr. 13 (2006-2007) skal drives etter forretningsmessige mål.
Har regjeringen gått bort ifra målsettingen i eierskapsmelding, og isteden gått inn for å opprettholde flest mulig halvstatlige arbeidsplasser i Mesta, slik Rolf Terje Klungland tok til orde for i sitt skriftlige spørsmål Dokument nr. 15:701 (2008-2009)?

Begrunnelse

Mestas driftsresultat for 2009 endte på -55 mill. kroner, og i 2008 var driftsresultatet på -555,1 mill. kroner. For 1. kvartal og 2. kvartal 2010 var driftsresultatet på henholdsvis -66 mill. kroner og -26 mill. kroner. Ifølge bygg.no var ordrereserven per 25.05.2010 på linje med fjoråret. Det kan virke som at Mesta har fulgt en strategi der de har prioritert omsetning fremfor lønnsomhet, dvs. gjort noe helt annet enn det eierskapsmeldingen la opp til.
Fremskrittspartiet mener at Mesta AS skal være et entreprenørselskap i ordinær kommersiell virksomhet, og vi ser ingen gode grunner til at staten skal eie et entreprenørselskap som er i konkurranse med private selskaper. FrP ønsker å ivareta Mesta AS som et rent kommersielt selskap, og foreslo i forbindelse med eierskapsmeldingen at Staten skulle børsnotere Mesta AS for deretter å selge seg ut av selskapet.

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Målene med statens eierskap i Mesta Konsern AS (tidligere Mesta AS) fremgår av St.meld. nr. 13 (2006-2007) Et aktivt og langsiktig eierskap, som Stortinget behandlet våren 2007. Som det fremgår av denne innebar etableringen av Mesta et klart organisatorisk skille mellom myndighetsoppgavene til Statens vegvesen og produksjonsvirksomheten. Det ble videre gjort klart at staten gjennom sitt eierskap i Mesta ønsker å bidra til å utvikle selskapets til en effektiv aktør i markedet for vegproduksjon og -vedlikehold.

Statens mål med eierskapet i Mesta Konsern AS står fast, slik som beskrevet i eierskapsmeldingen fra 2006. Mesta er kategorisert i selskapskategori 1 - Selskaper med forretningsmessige mål. Selskapet konkurrerer fullt og helt med andre private selskaper og skal drives på kommersiell basis. Som en konsekvens av dette har Mesta de siste årene blant annet gjennomført betydelige omstillinger for å bedre konkurranseevnen og lønnsomheten.