Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1707 (2009-2010)
Innlevert: 10.09.2010
Sendt: 10.09.2010
Besvart: 20.09.2010 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Regjeringen har fra 2005 årlig økt bruken av bompenger for å finansiere veibygging i Norge. På denne måten påføres veibrukerne en økende ekstra transportskatt. I tillegg til å betale finansieringsbidrag til selve prosjektet betaler bilistene gjennom bompenger også omfattende rentekostnader på byggelån og store administrasjonskostnader for innkreving av bompenger.
Hvordan vil statsråden forsterke årlig kontroll med bruken av innbetalte bompenger samt gi Stortinget mer systematisk informasjon om bompengebruken?

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Jeg viser til mitt svar på spørsmål nr. 1521 (2009-2010) av 2. juli 2010. I dette svaret ble det orientert om gjeldende rutiner for Statens vegvesens og Samferdselsdepartementets kontroll og tilsyn med bruken av bompenger. Som også omtalt i svaret, vil forvaltningsreformen føre til at bompengefinansiering av fylkesvegprosjekter blir langt mer omfattende enn i dag. I tillegg er det pakker der både statlige, fylkeskommunale og kommunale veger inngår. I tråd med Prop. 1 S (2009-2010) vil Samferdselsdepartementet foreta en samlet vurdering av opplegg for styring og oppfølging av bompengeprosjekter både på riksvegnettet, fylkesvegnettet og kommunalt vegnett, inkl. rutiner for rapportering til Stortinget. Jeg vil komme tilbake til Stortinget med denne saken når arbeidet er sluttført.