Skriftlig spørsmål fra Christian Tybring-Gjedde (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:1709 (2009-2010)
Innlevert: 10.09.2010
Sendt: 13.09.2010
Besvart: 21.09.2010 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Christian Tybring-Gjedde (FrP)

Spørsmål

Christian Tybring-Gjedde (FrP): En person har vært på reise i utlandet og mottatt noen tepper i gave som vedkommende anslår til en verdi av 8 000 kroner. Anslått verdi i Norge er 44 000 kroner.
Hvor stort beløp vil personen måtte ut med i avgifter og toll ved innfortolling til Norge, og hva er eventuell straff dersom personen ikke innfortoller, men senere blir avslørt?

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Jeg kan ikke gå inn i enkeltsaker av denne typen, heller ikke om de er utformet hypotetisk eller anonymt. Jeg nøyer meg derfor med en kort redegjørelse om det aktuelle regelverk.

Gaver kan generelt innføres toll- og avgiftsfritt enten som reisegods innenfor en verdigrense på kr 6000, eller spesielt som ”gave” på nærmere vilkår, jf. tolloven § 5-1 første ledd. Tolldelen av dette fritaket har bare materiell betydning dersom vedkommende vareslag har en norsk tollsats ved innførsel. Avgiftsdelen av fritaket vil generelt dreie seg om innførselsmerverdiavgiften på 25 pst., samt evt. særavgifter på vedkommende vareslag.

Vilkår for fritak som reisegods er bl.a. at varen er til personlig bruk og bringes med av den reisende selv. Ved verdsetting av gaver kan normalt varens verdi ut fra detaljpris i utlandet legges til grunn, jf. tollforskriften § 5-1-6 (lokal verdi). Reisegods er unntatt fra deklarasjonsplikten, også om den reisende har fått varen istedenfor å ha kjøpt den. Dersom det dreier seg om to gjenstander som hver seg har en lokal verdi på under kr 6000, vil den ene gjenstanden kunne medbringes som reisegods(forutsatt at den reisende ikke medbringer annet reisegods med verdi av betydning fra utlandet), mens den andre gjenstanden må deklareres.

Gave fra andre lands statsoverhoder kan innføres toll- og avgiftsfritt uten beløpsbegrensning, jf. tollforskriften § 5-1-22 første ledd bokstav a. Vilkår for slikt fritak som gave er bl.a. at den er gitt ved en offisiell anledning og etter sin art eller omfang ikke er usedvanlig for den aktuelle anledningen. Om det er statsoverhodet selv, eller en med fullmakt fra denne, f.eks. en minister, som overrekker gaven, er uten betydning. Slike fritatte gaver skal likevel deklareres overfor tollmyndighetene ved innførselen, selv om deklareringen ikke medfører noen betaling da.

Ved avdekking av forsømt deklarasjonsplikt vil det, i tillegg til beregning av ordinær avgift og evt. toll, normalt bare bli spørsmål om administrativ reaksjon i form av tilleggsavgift og -toll når overtredelsen er av det mindre format. Gjelder den forsømte deklarasjonsplikten en toll- og avgiftsfri vare, vil det i slike mindre alvorlige tilfeller normalt ikke bli en slik reaksjon. Det er tolletaten som avgjør reaksjonsvalget, og både etaten og Finansdepartementet har taushetsplikt om slike avgjørelser.