Skriftlig spørsmål fra Christian Tybring-Gjedde (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:1710 (2009-2010)
Innlevert: 10.09.2010
Sendt: 13.09.2010
Besvart: 17.09.2010 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Christian Tybring-Gjedde (FrP)

Spørsmål

Christian Tybring-Gjedde (FrP): I ett gitt tilfelle har Skatteetaten oversittet en selvpålagt frist på hele 9 mnd. på ferdigbehandling av klage på ligning.
Hvor lang tid kan Skatteetaten bruke på å svare på en klage på ligning; hva er konsekvensene for Skatteetaten av oversitting av en behandlingsfrist, og hvor lang behandlingstid vil finansministeren anse som rimelig?

Begrunnelse

For skatteyter er det spesielt uheldig å måtte vente i lang tid på et svar fra skattemyndighetene. Uteblivelse av svar fra skattemyndighetene trenerer eventuell videre mulighet for skatteyter til å bringe saken videre i norsk-/internasjonal rettsapparat og menneskerettighetsdomstoler, f.eks. EMD. Lange svarfrister står dessuten i grell kontrast til de korte fristene etaten selv opererer med.
Jeg ønsker opplyst om det er noe lovbestemt krav til behandlingsfrister for skattemyndighetene og hva konsekvensene av oversitting eventuelt er for skattemyndighetene. Om det ikke er spesielle frister ber jeg om finansministerens vurdering av om man burde innføre slike maksimums behandlingstider.

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Saksbehandlingen i skattesaker er regulert i ligningsloven. Ligningsloven har ingen bestemmelser om foreløpig svar eller saksbehandlingsfrister. Begrunnelsen for dette er blant annet at ligningsforvaltningen er et masseforvaltningssystem. Den årlige utleggingen av ligningen vil nødvendigvis generere et betydelig antall klager, samtidig som saksbehandlingstiden i klagesaker vil variere etter hver enkelt saks kompleksitet. Det er således ikke hensiktsmessig å regulere saksbehandlingstidene særskilt i ligningsloven.

Skatteetaten har, som representanten Tybring-Gjedde viser til, selvpålagte svarfrister ved klagebehandling. Disse er inntatt i Skatteetatens Serviceerklæring, som er tilgjengelig på www.skatteetaten.no. Ved klage på ligning skal skattekontoret innen tre uker bekrefte at klagen er mottatt og angi hvor lang tid saksbehandlingen vil ta. Når skattekontoret er klageinstans skal klagen behandles innen tre måneder etter at klagefristen er utløpt. Forutsetningen for at fristene skal kunne overholdes er at skattyterne framlegger nødvendig informasjon. Blir behandlingstiden lenger, skal skattyter informeres om dette.

Søksmålsfristen ved prøving av ligningsavgjørelser for norske domstoler regnes fra utlegging av skattelisten er kunngjort eller fra melding om vedtak i endringssak ble sendt skattyter, jf. ligningsloven § 11-1. Det er således ingen forutsetning for å gå til søksmål at ligningen er påklaget først.

Skatteetaten har hatt utfordringer med å innfri serviceerklæringen for saksbehandlingstid på enkelte områder. Resultatene for etatens mål om god og rask service overfor brukerne er bedret fra 2008 til 2009, og så langt i 2010 er det en positiv utvikling. Finansdepartementet har tett oppfølging av resultatutviklingen i skatteetaten.

Brudd på serviceerklæringen har ingen rettslige konsekvenser, men jeg ser det som viktig at erklæringen blir fulgt opp. Jeg er opptatt av at skatteetaten skal ha en effektiv og god behandling av skattyterne, og det arbeides kontinuerlig for å sikre at skattyterne blir ivaretatt på en god måte.