Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1723 (2009-2010)
Innlevert: 15.09.2010
Sendt: 15.09.2010
Besvart: 22.09.2010 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Det har nettopp vært en ny dødsulykke på E39 over Stord. Veistrekningen Heiane - Vestliveien er sterkt ulykkesbelastet. Også i området nær Sandvikvåg er det behov for tiltak. Både ordfører i Fitjar og representanter for politiet har bedt om tiltak mot for høy fart etter rekordmange fartsbøter og mange førerkortbeslag.
Hva vil statsråden gjøre for at det blir gjennomført trafikksikringstiltak langs E39 fra Leirvik til Sandvikvåg?

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: På den 36 km lange strekningen fra bomstasjonen på Føyno (Trekantsambandet) til Sandvikvåg er det i perioden 2000-2009 registrert 73 personskadeulykker. I denne perioden er to personer blitt drept, 23 personer alvorlig skadd og 96 personer lettere skadd. Til nå i 2010 er to personer blitt drept. Over år er det store variasjoner i antall drepte og skadde.

I løpet av de siste ti årene er det blitt gjennomført en rekke investeringstiltak som skal bidra til bedre trafikksikkerhet på E39 over Stord. I forbindelse med den delvis bompengefinansierte utbedringen mellom Jektevik og Sandvikvåg er flere smale og svingete strekninger blitt utbedret, og det er bygd gang- og sykkelveger på flere strekninger. I handlingsprogrammet for perioden 2010-2013 er det lagt opp til ytterligere utbedringer av E39 der blant annet bygging av gang- og sykkelveger og utbedring av kryss inngår. Det er videre gjennomført trafikksikkerhetsinspeksjon av strekningen fra Heiane til Sandvikvåg, og i perioden 2006-2009 er det gjennomført flere strakstiltak. Blant annet er det satt opp 1,7 km nytt rekkverk, og ytterligere rekkverk blir satt opp i 2010. Enkelte steder er skilt blitt skiftet ut og supplert.

Statens vegvesen har nedsatt en arbeidsgruppe som skal vurdere risikobildet og aktuelle trafikksikkerhetstiltak på E39 over Stord. Politiet og representanter fra kommunene Stord og Fitjar vil bli invitert til å delta. Statens vegvesen ønsker å vurdere både strakstiltak og mer langsiktige tiltak på strekningen.

Jeg mener derfor at det er gjennomført eller igangsatt en rekke arbeider som har som klart mål å få ned ulykkesantallet på E39 over Stord. Jeg har tillit til at arbeidsgruppen vil kunne komme med gode analyser og vurderinger, samt konkrete forslag til både strakstiltak og mer langsiktige tiltak på denne strekningen.