Skriftlig spørsmål fra Dag Ole Teigen (A) til finansministeren

Dokument nr. 15:1726 (2009-2010)
Innlevert: 15.09.2010
Sendt: 16.09.2010
Besvart: 24.09.2010 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Dag Ole Teigen (A)

Spørsmål

Dag Ole Teigen (A): Ifølge www.na24.no 06.09.10 ønsker Fremskrittspartiets skattepolitiske talsmann å fjerne el-avgift, bompenger, dokumentavgift, nybilavgift, kringkastingsavgift, arveavgift og formuesskatt dersom Fremskrittspartiet kommer i regjering.
Hva er provenytapet av å fjerne disse inntektene fra statsbudsjettet?

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Provenytapet ved bortfall av de nevnte skatter, avgifter og gebyrer vil variere fra år til år, avhengig av størrelsen på de enkelte skattegrunnlagene og satsene. Tabell 1 viser anslag fra bokførte skatte- og avgiftsinntekter i 2010.

Tabell 1. Anslag på provenytap ved bortfall av enkelte skatter, avgifter og gebyrer. Helårsvirkning for 2010. Tallene er basert på anslag fra saldert budsjett for 2010.

Mill. 2010-kroner

Betegnelse Beløp

El-avgift 7 382

Bompenger 5 300 (fotnote 1)

Dokumentavgift 4 500

Engangsavgift 16 000

Kringkastingsavgift 4 554 (fotnote 2)

Arveavgift 1 400

Formuesskatt 12 800

Sum 51 936

Disse endringene av skatter, avgifter og gebyrer ville følgelig ha utgjort et samlet inntektstap for staten på om lag 52 mrd. kroner i 2010.

-------

Fotnote 1:

Anslaget er for kun riksveiinvesteringer, se Samferdselsdepartementets Prop. 1 S (2009-2010), side 189. Se også svar på spørsmål 269 fra Finanskomiteen/Fremskrittspartiets fraksjon av 15. okt 2009 Vedr. bompengegjeld.Fotnote 2:

Tallet inkluderer tilleggsavgifter, inkasso m.m.