Skriftlig spørsmål fra Ivar Kristiansen (H) til fiskeri- og kystministeren

Dokument nr. 15:1727 (2009-2010)
Innlevert: 16.09.2010
Sendt: 16.09.2010
Besvart: 23.09.2010 av fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen

Ivar Kristiansen (H)

Spørsmål

Ivar Kristiansen (H): Reguleringen av årets kongekrabbefiske har vært meget omstridt. Det kan se ut til at årets regulering har bidratt til å redusere uttaket av kongekrabbe med rundt 5000 tonn sammenlignet med kvantum i 2008 og 2009. De fleste aktører mener årets regulering ikke har fungert hensiktsmessig. Signaler fra departementet tyder derfor på at årets regulering IKKE vil bli gjentatt neste år.
Vil statsråden sørge for allerede nå å foreta reguleringsendringer som er markedstilpasset og i tråd med fiskernes og industriens behov og ønsker?

Lisbeth Berg-Hansen (A)

Svar

Lisbeth Berg-Hansen: Forvaltningen av kongekrabbe er basert på St.meld. nr. 40 (2006-2007) Forvaltning av kongekrabbe. Stortinget behandlet meldingen i mars 2008, og sluttet seg til et todelt forvaltningsregime for denne arten. Det er et mål å begrense videre spredning av kongekrabben gjennom ulike tiltak. Innenfor et kvoteregulert område øst for 26°Ø, hvor kongekrabben allerede er etablert, skal bestanden forvaltes på en måte som legger til rette for næringsaktivitet og sysselsetting i dette området.

For å kunne lykkes med et todelt forvaltningsregime ble det i år nødvendig å justere grensene for det kvoteregulerte området på en måte som sikrer en stabil og lønnsom næringsaktivitet både på sjø og land i dette området. På bakgrunn av dette fant jeg det tilrådelig å fastsette en kvote i regulert område på 900 tonn hannkrabber og 50 tonn hunnkrabber, til tross for at det i utgangspunktet forelå en tilrådning fra Havforskningsinstituttet om at det ikke burde åpnes for fangst i det regulerte området denne sesongen. Havforskningsinstituttets beregninger viser at bestanden av krabber over minstemålet er på et relativt lavt nivå.

I reguleringsåret 2009/2010 (1. april – 31. mars) ble det landet totalt 1096 tonn kongekrabbe fra det regulerte området. For reguleringsåret 2010/2011 var det pr. 20. september allerede landet ca 600 tonn kongekrabbe fra den regulerte fangsten, og mye tyder på at årets kvote vil bli tatt.

Med den reguleringen som nå foreligger er det tilrettelagt for en stabil næringsaktivitet og langsiktig lønnsomhet i kongekrabbenæringen øst for Nordkapp, samtidig som vi har satt inn mer målrettede tiltak for å begrense en videre spredning av bestanden. Det drives nå i større grad enn tidligere en målrettet nedfangsting av kongekrabbe i områder vest for 26°Ø, både ved at Fiskeridirektoratet i år har hatt innleide fartøy som har søkt etter nye forekomster og drevet nedfangsting, og ved at grensejusteringene for det regulerte området har bidratt til en betydelig økning av fangstinnsatsen i områder vest for Nordkapp hvor spredningsfaren er størst. Ambisjonen er fortsatt, som sagt i Stortingsmeldingen, i størst mulig grad å begrense videre spredning av bestanden.

Fra den frie fangsten ble det registrert landet vel 4400 tonn kongekrabbe i 2009, mens det hittil i år er landet nær 700 tonn. Redusert fangstkvantum i år kan være en følge av at den frie fangsten har gitt ønsket effekt. Det har på ingen måte vært lagt opp til stabilt uttak og varig lønnsomhet i den frie fangsten etter kongekrabbe. Samtidig ble det avdekket at en betydelig andel av den frie fangsten i 2009 i realiteten var fangstet ulovlig inne i det regulerte området. Dette var en del av årsaken til hvorfor det var nødvendig å endre grensene foran årets sesong.

Jeg har på ingen måte inntrykk av at ”de fleste aktører” mener årets regulering ikke fungerer hensiktsmessig. Næringsutøvere knyttet til den regulerte fangsten øst for 26°Ø har i hovedsak gitt uttrykk for tilfredshet med årets regulering, mens misnøyen er synes å komme fra aktører som har satset på varige inntekter fra den frie fangsten.

Avslutningsvis vil jeg påpeke at det ikke er gitt signaler fra Fiskeri- og kystdepartementet om at ”årets regulering ikke vil bli gjentatt neste år”. Reguleringene fastsettes årlig på bakgrunn av tilrådninger fra Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet, og etter en ordinær høringsprosess. Departementet har derfor ennå ikke grunnlag for å vurdere neste års reguleringer. Det kan imidlertid bemerkes at årets reguleringsopplegg så langt ikke har resultert i uventede konsekvenser eller slått ut negativt på noen måte som på det nåværende tidspunkt tilsier behov for spesielle endringer til neste år.