Skriftlig spørsmål fra Line Henriette Holten (KrF) til arbeidsministeren

Dokument nr. 15:1735 (2009-2010)
Innlevert: 17.09.2010
Sendt: 17.09.2010
Besvart: 24.09.2010 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

Line Henriette Holten (KrF)

Spørsmål

Line Henriette Holten (KrF): Bedrifter med varig tilrettelagte arbeidsplasser, blant annet i Østfold, har fått signaler om at før nye deltakere kan begynne i tiltaket "Varig tilrettelagt arbeid i skjermet virksomhet" skal antall godkjente plasser vurderes justert ned av NAV.
Hva er bakgrunnen for dette, og hvilke tiltak vil statsråden iverksette for å forhindre at færre med behov for tilpassede arbeidsplasser får slike tilbud?

Begrunnelse

Et godt tilbud av varig tilrettelagte arbeidsplasser er helt avgjørende for at en del personer som trenger tilrettelagt arbeid skal kunne være i arbeid. Det virker derfor lite formålstjenlig å redusere antall plasser slik det nå er gitt signaler om fra NAV Østfold.

Hanne Inger Bjurstrøm (A)

Svar

Hanne Inger Bjurstrøm: De årlige økonomiske rammer for arbeidsmarkedstiltakene fordeles fylkene i forhold til ledighetssituasjonen i fylkene og fylkenes andel av personer med nedsatt arbeidsevne som har behov for arbeidsrettede tiltak

Fylkene forvalter arbeidsmarkedstiltakene innenfor gitte fullmakter, lokale behov i arbeidsmarkedet og brukernes behov, samt føringer i departementets tildelingsbrev og direktoratets mål- og disponeringsbrev til fylkene. Dette innebærer en regional prioritering av dimensjonering og innretning/sammensetning av virkemidlene innenfor tilgjengelig budsjettramme.

For tiltaket varig tilrettelagt arbeid i skjermet virksomhet skal tiltaksleverandøren, i henhold til inngåtte avtaler, varsles 6 måneder i forkant dersom det foretas endring av avtalte plasser hos den enkelte tiltaksleverandør. Det legges til grunn at deltakere i tiltak skaffes alternative tilbud dersom tiltaksplassen hos en leverandør bortfaller.

I tilknytning til en del varig tilrettelagte arbeidsplasser, som for eksempel VTA, vil det kunne være aktuelt innenfor det enkelte fylke å tilpasse volumet i en geografisk fordeling slik at den enkelte kommune /region har et tilnærmet likt tilbud på antall varige tilrettelagte arbeidsplasser innen en gitt ramme.