Skriftlig spørsmål fra Ingebjørg Amanda Godskesen (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1745 (2009-2010)
Innlevert: 17.09.2010
Sendt: 20.09.2010
Besvart: 24.09.2010 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Ingebjørg Amanda Godskesen (Uav)

Spørsmål

Ingebjørg Amanda Godskesen (FrP): Det er stor frustrasjon i Aust-Agder pga sykehusstyrets behandling av sykehuset i Arendal. Vi føler at sykehuset blir fratatt funksjoner bit for bit.
Er disse overføringene og funksjoner fra sykehuset i Arendal til Kristiansand alle omkampene som pågår i samsvar med styrets mandat, og har styret mandat til å iverksette utredninger om nedleggelse av sykehus for bygging av nytt annet sted?

Begrunnelse

Da staten i 2003 overtok eierskapet til sykehusene, førte dette til en fusjon av blant annet daværende Aust-Agder Sentralsjukehus i Arendal og Vest-Agder Sentralsykehus i Kristiansand. I fusjonsavtalens originaldokument heter det at de to sykehusene skulle være likeverdige.
I ettertid er flere viktige funksjoner overført fra Arendal til Kristiansand, blant annet karkirurgi, og ved rullering av strategiplanen for nåværende Sørlandet sykehus HF som gjelder for to år av gangen, stilles det stadig spørsmål om ytterligere overføringer til Kristiansand. For tiden utredes slagenheten for overføring til Kristiansand, det samme med barneavdelingen som nå kan bli helgestengt i Arendal og på sikt lagt til et nytt såkalt Barnesenter ved sykehuset i Kristiansand. Samtidig har styret for Sørlandet sykehus HF drøftet bygging av nytt sykehus for Agder et sted i Lillesands-området.
Når det er snakk om eventuell sommerlukking på enkelte avdelinger, (barneavdeling - nevrologisk avdeling) blir det alltid sommerlukking i Arendal og avdelingene blir lagt til sykehuset i Kristiansand.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Arendal sykehus yter viktige helsetjenester til befolkningen i sitt område. Jeg forutsetter at Helse Sør-Øst RHF som en del av sitt sørge-for-ansvar legger til rette for at Arendal fortsatt er et robust sykehus.

Styret for Sørlandet sykehus HF har ansvar for å organisere sykehustilbudet på en god måte, inklusiv å utrede fremtidige modeller for organisering og drift. I forhold til det spørsmålet som er reist, vil jeg vise til regjeringsplattformen hvor regjeringen vil videreføre arbeidet med en bedre arbeidsdeling mellom sykehus. Dette kan bety at enkelte sykehus skal gjøre andre oppgaver enn i dag, blant annet sett i sammenheng med samhandlingsreformen. I dette arbeidet legges det til grunn at dagens desentraliserte sykehustilbud skal opprettholdes. Dette vil blant annet sikre nærhet til akuttfunksjoner og fødetilbud.

Det fremgår av en redegjørelse jeg har mottatt fra Helse Sør-Øst RHF at Sørlandet sykehus HF nå er i en prosess med å revidere sin strategiplan for perioden 2012-2014. Helse Sør-Øst RHF opplyser at det i dette arbeidet er en grunnleggende premiss at sykehusstrukturen ligger fast, og at det skal være basisfunksjoner i Flekkefjord, Arendal og Kristiansand som innebærer lokalsykehusfunksjoner, inklusive fødetilbud og akuttfunksjoner for nærområdet, og ulike vaktordninger, tilpasset øvrige funksjoner og ø-hjelpsbelastning. Det foreligger ingen utredninger om nedleggelse av sykehus eller planer om bygging av et nytt sykehus.