Skriftlig spørsmål fra Karin S. Woldseth (FrP) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:1756 (2009-2010)
Innlevert: 20.09.2010
Sendt: 20.09.2010
Besvart: 27.09.2010 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Karin S. Woldseth (FrP)

Spørsmål

Karin S. Woldseth (FrP): Er det slik, at det ikke føres kontroll over hva EØS-midlene brukes til, og hvis det ikke er tilfelle hvem fører da kontroll med EØS-midlene?

Begrunnelse

Fra Stortingets utredningsseksjon ble det i Perspektiv 02/09 "Eurojust- EUs påtalesamarbeid og norsk deltagelse" det stilt spørsmålstegn ved om Det Europeiske Kontor for bedrageribekjempelse, også kalt OLAF, kontrollerer EØS-midlene. Det ble sagt at det ikke var noen formell avtale mellom Norge og OLAF, og at OLAF heller ikke hadde den nødvendige kompetansen til å føre kontroll med EØS-midler.
Skal man tro det som står i Perspektiv 02/09 betyr det at det ikke blir foretatt kontroll av hva EØS-midlene brukes til. EØS-midlene utgjør mange milliarder, og at ikke også EØS-midlene kan være utsatt for bedrageriforsøk, vil være naivt å tro. Så derfor stiller jeg utenriksministeren spørsmålet.

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: EØS-midlene består av to ordninger, den norske ordningen, som Norge finansierer alene, og EØS-ordningen som Norge, Island og Liechtenstein finansierer sammen.

Det medfører ikke riktighet at det ikke blir ført kontroll med bruken av EØS-midlene. I regelverket for EØS-ordningene 2004-2009 pålegges mottakerstatene strenge rutiner for rapportering og dokumentasjon for bruk av EØS-midlene. Norge, Island og Liechtenstein har når som helst rett til å gjennomføre revisjon og inspeksjon i mottakerlandene. Det er opprettet et eget organ tilknyttet EFTA-sekretariatet i Brussel, FMO (Financial Mechanism Office) som fører kontroll, gjennomfører inspeksjonsreiser og også leier inn eksterne revisorer. Kontroll med den norske ordningen kan gjøres av Riksrevisjonen og for EØS-ordningen av EFTAs revisjonsorgan (EFTA Board of Auditors). Det Europeiske Kontor for bedrageribekjempelse (OLAF) er Europakommisjonens organ og har ingen myndighet vis a vis EØS-midlene. Utenriksdepartementet har nylig oversendt Stortinget Prop. 160 S om samtykke til ratifikasjon av avtale om EØS-finansieringsordningene for 2009-2014. Her heter det:

”Kontrollsystemet for forvaltningen av den norske finansieringsordningen skal sørge for at prinsippet om sunn økonomistyring blir fulgt. Norge kan utføre kontroller i henhold til sine interne krav, og mottakerstatene skal stille til rådighet all nødvendig bistand, informasjon og dokumentasjon. Norge kan suspendere finansieringen og kreve tilbakebetalt midler i tilfelle uregelmessigheter.”Det legges også stor vekt på forbygging av uregelmessigheter. Det kan nevnes at Utenriksdepartementet tidligere denne måned arrangerte, i samarbeid med Transparency International, et antikorrupsjonsseminar i Berlin. Her fikk representanter fra alle mottakerstatene anledning til å utveksle erfaringer med internasjonale antikorrupsjons eksperter. Det Europeiske Kontor for bedrageribekjempelse (OLAF) deltok på seminaret.