Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:1771 (2009-2010)
Innlevert: 23.09.2010
Sendt: 24.09.2010
Besvart: 11.10.2010 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): På norsk sokkel har gass vært brukt til trykkstøtte for å øke oljeproduksjonen. Dette har vært ansett som fornuftig fordi man da både kan øke produksjonen av olje, og deretter hente opp den samme gassen og selge den. Dette var argumentet fra regjeringen i behandlingen av Troll Utvikling. I dette gis det inntrykk av at gass brukt til trykkstøtte ikke går tapt.
Er det gjort noen dokumentasjon på andelen gass brukt til trykkstøtte som senere kan utvinnes?

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: Ingen felt på norsk sokkel er kommet så langt i utviklingen at man har erfart i praksis hvor mye av injisert gass som blir produsert i en seinere fase. De nedstengte feltene har hatt liten eller ingen gassinjeksjon. Beslutninger om injeksjon baserer seg på beregninger, på samme måte som de beregningene som ligger til grunn når et felt bygges ut.

Prosentandelen av gassen brukt til trykkstøtte som vil bli produsert på et seinere tidspunkt vil variere fra felt til felt siden reservoarene er forskjellige.

Oljedirektoratet har tidligere anslått at andelen av gassen brukt til trykkstøtte som vil kunne bli produsert på et seinere tidspunkt vil variere fra felt til felt innenfor et spenn på 60 % til 90 %. Det er ikke framkommet informasjon som tilsier at dette spennet er endret, men det kan påpekes at feltene som har størst mengder gass injisert har gode reservoaregenskaper og vil ligge i øvre del av dette spennet. Hvor stor andel av injisert gass som i praksis vil bli produsert for salg er både avhengig av reservoarets egenskaper og hvilke tiltak som operasjonelt settes inn.

Trollfeltet er spesielt nevnt i spørsmålet. Det er viktig å påpeke at gassen som bidrar til å opprettholde trykket og oljeproduksjonen først og fremst er de store gassmengdene som er i feltet i utgangspunktet. Problemstillingen har vært – og er – at denne gassen ikke må produseres ut for raskt for å unngå at en kan tape store oljeressurser.