Skriftlig spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1782 (2009-2010)
Innlevert: 27.09.2010
Sendt: 27.09.2010
Besvart: 08.10.2010 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Øyvind Korsberg (FrP)

Spørsmål

Øyvind Korsberg (FrP): Som statsråden kjenner til, foreligger det planer, prosjekt og utredning om jernbane mellom Finnland (Kolari) og Skibotn.
Hva er status for dette mht regjeringens deltagelse i dette og kan det forventes statelig bidrag mht den fasen som arbeidet nå er inne i og eventuelt statelige midler til investeringer og drift?

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: De utredningsarbeider som p.t. foreligger knyttet til mulig ny jernbane mellom Kolari og Skibotn er så vidt meg bekjent utarbeidet av ulike konsulentmiljøer på oppdrag fra lokale interesser. Samferdselsdepartementet har ikke hatt noen økonomisk eller faglig rolle i tilknytning til disse utredningsarbeidene.

I St.meld. nr. 16 (2008-2009) Nasjonal transportplan 2010-2019 heter det bl.a. at

”… Storfjord kommune har vært en pådriver for å kartlegge mulighetene for en eventuell forlengelse av jernbanen fra Kolari på finsk side til Skibotn i Troms. En mulig jernbane fra Kolari til norskekysten må vurderes først og fremst som et industriprosjekt. Forslag til nye jernbaneløsninger i nord må ses i sammenheng med eksisterende infrastruktursatsinger, også i nordlige deler av Sverige og Finland. Det vil bl.a. være viktig å analysere om trafikkgrunnlaget tilsier nærmere vurdering av noen av jernbaneprosjektene. ”

Regjeringen varslet i Nasjonal transportplan 2010-2019 en særskilt gjennomgang av transportinfrastrukturen i nordområdene. Dette er spesielt knyttet til mulighetene for nærmere samarbeid med Nordvest-Russland, men dreier seg i et infrastruktur- perspektiv også om samarbeid med Sverige og Finland.

Samferdselsdepartementet ga i februar 2010 transportetatene og Avinor i oppdrag å gjennomføre en strategisk utredning av infrastrukturbehov i nord. Arbeidet er delt i to hoveddeler. I første hoveddel skal det arbeides med mulige utviklingsbaner som et utgangspunkt for å få fram utviklingstrekk som er av betydning for transportsystemet.

I henhold til oppdraget skal det, basert på realistiske utviklingsbaner, utarbeides en studie av viktige næringsområder, som petroleumssektoren, fiskeri og havbruk og reiseliv. I tillegg kan det være aktuelt å trekke inn skog- og malmindustri og samhandel med naboland. Denne delen av arbeidet skal være klart høsten 2010.

Den andre hoveddelen av arbeidet skal gi et bilde av transportsystemet på lang sikt, basert på realistiske utviklingstrekk. I denne delen skal det utarbeides en strategisk studie av utviklingen av infrastrukturen i regionen basert på resultater fra den første delen av arbeidet. I tillegg skal infrastrukturplaner for landene i regionen, herunder Finland, gjennomgås med sikte på bedre samordning. Her skal også lokale forslag til nasjonale investeringsprosjekter i transportsektoren trekkes inn. Denne delen av arbeidet kan gi svar på om det vil være hensiktsmessig å gå videre med en mer detaljerte studier av enkeltprosjekter som ikke er en del av eksisterende transport- planer. Utredningsarbeidet skal være ferdig våren 2011, og vil være et faglig innspill i arbeidet med Nasjonal transportplan 2014-2023.

Jeg avventer foreløpig resultatene fra utredningsarbeidet. Oppfølging fra regjeringens side vil skje i tilknytning til Nasjonal transportplan 2014-2023.