Skriftlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til justisministeren

Dokument nr. 15:1783 (2009-2010)
Innlevert: 27.09.2010
Sendt: 28.09.2010
Besvart: 01.10.2010 av justisminister Knut Storberget

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Mener statsråden at offentlig ansatte som ikke har fast jobb mister retten til familiegjenforening på grunn av utlendingsforskriften § 10-8 om krav til framtidig inntekt?

Begrunnelse

Utlendingsforskriften § 10-8 bestemmer at det er et vilkår for oppholdstillatelse i medhold av utlendingslovens kapittel 6 (familieinnvandring) at referansepersonen kan sannsynliggjøre å være sikret midler tilsvarende lønnstrinn 8. Undertegnede er blitt gjort oppmerksom på at mange (særlig offentlig ansatte) blir rammet av denne regelen om sikret underhold. I enkelte situasjoner har nærmeste leder aldri blitt kontaktet, selv om arbeidsforholdet er det avgjørende for søknadens utfall. Selv om nærmeste leder i etterkant har tatt kontakt med saksbehandler i Utlendingsdirektoratet for å bekrefte at ansettelsesforholdet er trygt (selv om det ikke er en fast stilling), har ikke direktoratet omgjort søknaden. Saksbehandler kunne heller ikke svare på hvorfor hun ikke hadde ringt for informasjon eller hvordan hun kom fram til at det ikke var sannsynlig nok at referansepersonen hadde engasjement videre fra august 2011. På den bakgrunn kan det virke som om fast jobb er et krav for offentlige ansatte for å få familiegjenforening.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Et hovedformål med underholdskravet er å sikre at den som får oppholdstillatelse, vil ha tilstrekkelig midler til forsørgelse og ikke trenger støtte fra det offentlige. Underholdskravet innebærer blant annet at referansepersonen må sannsynliggjøre at han eller hun er sikret midler tilsvarende lønnstrinn 8 i statens lønnsregulativ for den tid søknaden om familieinnvandring gjelder (som regel i ett år).

Ut over at underhold må være sikret for den tid søknaden gjelder, stilles det ikke krav om arbeidsforholdets lengde i utlendingsloven eller utlendingsforskriften. Det er således ikke noe krav om fast ansettelse. I de tilfellene hvor referansepersonen er midlertidig ansatt og hvor arbeidsforholdet er av kortere varighet enn perioden det søkes tillatelse for, må utlendingsmyndighetene i hver enkelt sak vurdere varigheten av evnen til å forsørge søkeren. Utlendingsdirektoratet har gitt følgende retningslinjer om dette:

”Utlendingsmyndighetene krever ikke at søkeren dokumenterer at referansepersonen har et fast ansettelsesforhold. Dersom arbeidsforholdet er av kortere varighet enn perioden det søkes tillatelse for, eller det foreligger holdepunkter for at arbeidsforholdet kan opphøre, kan det være aktuelt å be søkeren vedlegge en uttalelse fra referansepersonens arbeidsgiver om arbeidsforholdet.”