Skriftlig spørsmål fra Svein Flåtten (H) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:1789 (2009-2010)
Innlevert: 28.09.2010
Sendt: 28.09.2010
Besvart: 05.10.2010 av landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Svein Flåtten (H)

Spørsmål

Svein Flåtten (H): Å skaffe seg et bilde av utviklingen er vanskelig når definisjoner endres. For en forståelse av utviklingen for bonden er det en utfordring at grensen for å regnes med i statistikken ble endret i 2007.
Kan statsråden redegjøre for hvor mange bønder statistikken ville vist per 31. juli 2007, samt i 2008 og 2009 med et omsetningskrav på 30 000?

Begrunnelse

Forskrift om produksjonstilskudd i jordbruket § 3, og forskrift om tilskott til avløysing § 3, krever også at foretaket enten er registrert som merverdiavgiftspliktig innen søknadsfristen, og kan levere årsoppgave som landbruksforetak eller har hatt en omsetning og uttak av avgiftspliktige varer og tjenester på til sammen minimum kr 30 000 i løpet av 2006.
Grunnvilkår ved søknadsomgangen 31.07.2007:
Kravet til omsetning av avgiftspliktige varer og tjenester de siste 12 måneder før registreringsdato, er redusert fra kr 3 0 000 til 20 000 for foretak som ikke er registrert som merverdiavgiftspliktige.
Statens landbruksforvaltning publiserer på sine hjemmesider statistikk basert på søknader om produksjonstilskudd i jordbruket, mens SSBs strukturstatistikk (http://www.ssb.no/stjord/) i tillegg inneholder et mindre antall jordbruksbedrifter som ikke søker tilskudd. De siste årene har dette tillegget utgjort 3-4 prosent av totalt antall jordbruksbedrifter, mens det tilhørende jordbruksarealet har utgjort i underkant av en prosent.

Lars Peder Brekk (Sp)

Svar

Lars Peder Brekk: Ved jordbruksforhandlingene i 2007 var avtalepartene enige om å endre grunnvilkåret for tildeling av produksjonstilskudd til foretak i jordbruket. Kravet til samlet omsetning og uttak av avgiftspliktige varer og tjenester i løpet av de siste 12 måneder før registreringsdato for søknad om produksjonstilskudd ble endret fra 30 000 til 20 000 kroner. Jeg vil understreke at denne endringen var et viktig tiltak for å bidra til et variert og aktivt landbruk i hele landet. Selv om de aktuelle foretakene hver har en relativt liten leveranse av jordbruksråvarer, er de samlet viktige for å ivareta kulturlandskapet og bosetting i distriktene.

Jeg vil videre påpeke at det er foretak som etter søknad kan gis produksjonstilskudd, og at søknadsdata derfor ikke gir noen statistikk over utviklingen i ”antall bønder”. Mange driver på deltid, med eller uten familien eller innleid arbeidskraft, i stort eller lite omfang, ved å bo eller ikke bo på driftsenheten osv. Hvem av de involverte som er ”bonde” er en definisjonssak.

Produksjonstilskuddssøkere som ikke er registrert som merverdiavgiftspliktige, må oppgi på søknaden om foretaket har hatt en omsetning på minst 20 000 kroner de siste 12 måneder før registreringsdato. Ut over dette har ikke landbruksforvaltningen behov for å innhente opplysninger om nivået på omsetning, og har heller ikke noen etablert tilgang til slike opplysninger fra skatteetaten. Fordi landbruksmyndighetene ikke har behov for slike data, har vi ikke oversikt over hvilke foretak som har en omsetning på mellom 20 og 30 000 kroner siste tolv måneder før registreringsdato. Av denne grunn er det derfor ikke mulig å redegjøre for hvor mange foretak SLFs statistikk ville ha vist per juli de siste årene med et omsetningskrav på 30 000 kroner.

I begrunnelsen for spørsmålet er det vist til at både SLF og SSB publiserer statistikk over utviklingen i antall foretak/bedrifter i jordbruket. SSBs tallgrunnlag bygger på SLFs statistikk, men omfatter også enheter som ikke får produksjonstilskudd, og vil derfor ha større grad av kontinuitet i statistikkgrunnlaget jamført med SLFs statistikk. NILF og Budsjettnemnda for jordbruket baserer seg på SSBs statistikk i grunnlagsmaterialet til jordbruksforhandlingene. Fordi endringen i grunnvilkår innebærer at flere foretak kan motta produksjonstilskudd, vil differansen mellom SLFs og SSBs statistikk på området bli redusert.