Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1793 (2009-2010)
Innlevert: 29.09.2010
Sendt: 29.09.2010
Besvart: 08.10.2010 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Statens Veivesen bekrefter at veinettet i Osterøy kommune i Hordaland ikke er kommet med i rassikringsplanen som Veivesenet i 2006 utarbeidet for hele Vestlandet. Geologer som var på Osterøy i vår oppdaget at all rapportering fra kommunen om rasfarlige veier har stoppet opp i veivesenets system. Spesielt Bruvikveien er rasutsatt.
Hva vil statsråden gjøre for å sikre at manglende kartlegging blir korrigert og at rasutsatte veier på Osterøy får midler før det lages ny prioriteringsliste for perioden etter 2013?

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Statens vegvesen opplyser at de regionale rassikringsplanene omfatter investeringstiltak. Aktuelle tiltak for å hindre nedfall fra skjæringer er som hovedregel rensk og oppsetting av nett, noe som forusettes gjennomført som del av det mer løpende drifts- og vedlikeholdsarbeidet. Nedfallet på fv 360 Bruvikvegen på Osterøy ble vurdert til i hovedsak å være nedfall fra skjæring. I ettertid er det imidlertid avdekket at det også er nedfall fra terrenget. Det pågår nå en oppdatering av de regionale rassikringsplanene, som grunnlag for arbeidet med Nasjonal transportplan 2014-2023. I den forbindelse blir Bruvikvegen og andre rasutsatte veger på Osterøy vurdert.

Statens vegvesen opplyser videre at eldre rapporteringer av steinsprang på Osterøy nå er registrert. Videre er rutinene for innlegging av data innskjerpet, slik at dette ikke skal skje igjen. Antall hendelser har ikke vært så stort at det ville ha påvirket de fylkesvise prioriteringene for perioden 2010-2013. Hordaland fylkeskommune har imidlertid adgang til å foreta omprioriteringer innenfor tildelte statlige rammer.