Skriftlig spørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:1795 (2009-2010)
Innlevert: 29.09.2010
Sendt: 30.09.2010
Besvart: 11.10.2010 av nærings- og handelsminister Trond Giske

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): Vil statsråden redegjøre for Innovasjon Norge sin oppfølging av tilskudd- og støtteordninger gitt til private eller selskap, herunder Innovasjon Norge sin internrevisjon, og om statsråden ikke kan redegjøre for dette, vil statsråden videreformidle forespørselen fra undertegnede til Innovasjon Norge for å få tilgang til disse opplysningene generelt, og spesielt oppfølgingen av tilskudd gitt i medhold av Verdiprogrammet for reindrift?

Begrunnelse

Det vises til artikkel publisert på NRK Troms og Finnmark, datert 23.09.2010, med overskriften "Skaper få arbeidsplasser".
Artikkelen omhandler bruk av tilskudds- og støttemidler fra Innovasjon Norge for å øke verdiskaping i reindriften i Finnmark.
Siden Verdiprogrammet for reindrift kom i gang i 2001 er det delt ut 65 mill kroner til reindriften, hvorav 40 mill kroner er tilfalt Finnmark.
Ifølge artikkelen kan satsingen vise til lite konkrete resultater.
Det stilles spørsmål om Innovasjon Norge sin oppfølging av tiltak det gis eller har vært gitt tilskudd til, herunder Innovasjon Norge sin internrevisjon.
Det bemerkes at staten ved Nærings- og handelsdepartementet siden 1.1.2010 eier 51 pst. av Innovasjon Norge, mens de øvrige 49 pst. eies av landets fylkeskommuner.
I forbindelse med Nærings- og handelsministerens svar på spørsmål 1558 (2009-2010) ble det bemerket at det forutsettes at Innovasjon Norge har gode rutiner for intern kontroll.
Imidlertid overlater statsråden alt øvrig ansvar til Innovasjon Norge.
Når Innovasjon Norge forvalter i overkant av 1 mrd. kroner av folks skattepenger, skulle en kunne forvente en mer aktiv og profesjonell oppfølging av selskapet fra statens side.

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Innovasjon Norge mottar oppdrag og forvalter ordninger på vegne av flere ulike departementer. Det er det enkelte departement som setter nærmere retningslinjer for sine ordninger, og som har ansvar for å følge opp rapporteringen knyttet til disse. Forvaltningsoppdraget for Verdiskapingsprogrammet for reindrift er gitt Innovasjon Norge av Landbruks- og matdepartementet.

Nærings- og handelsdepartementet forvalter videre statens eierandel i Innovasjon Norge. Verken oppdragsgivere til eller eiere av Innovasjon Norge skal delta i behandlingen av enkeltsaker. Jeg har derfor ikke – og skal heller ikke ha – tilgang på informasjon om enkeltsaker hvor Innovasjon Norge gir tilskudd eller lån til sine ulike kunder, og om hvordan Innovasjon Norge følger opp den enkelte sak. Dette er i tråd med lov om Innovasjon Norge, hvor det framgår at hovedstyret har ansvar for en forsvarlig organisering av selskapets og for å påse at dets virksomhet, regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll. Videre skal hovedstyret føre tilsyn med administrerende direktørs ledelse av virksomheten.

Nærings- og handelsdepartementet følger opp sine bevilgninger til Innovasjon Norge gjennom den løpende styringsdialogen med selskapet, bl.a. gjennom de halvårlige kontaktmøtene med selskapet og møter om halvårs- og årsrapportering. I tillegg har departementet egne fagmøter med selskapet om aktuelle tema. Bl.a. har departementet i høst hatt et eget møte om Innovasjon Norges arbeid med risikostyring og intern kontroll.