Skriftlig spørsmål fra Christian Tybring-Gjedde (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:1807 (2009-2010)
Innlevert: 30.09.2010
Sendt: 01.10.2010
Besvart: 18.10.2010 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Christian Tybring-Gjedde (FrP)

Spørsmål

Christian Tybring-Gjedde (FrP): I dagsavisen i dag 30. september uttaler bistandsminister Erik Solheim at Norge er tilhenger av å innføre en såkalt Tobin-skatt, dvs. en skatt på alle valutatransaksjoner.
Kan finansministeren bekrefte at dette er Norges offisielle politikk, samt opplyse når dette ble behandlet av Stortinget?

Begrunnelse

Markedsøkonomi og handel over landegrensene er en viktig årsak til at millioner av mennesker har fått en bedre levestandard og er kommet ut av fattigdom. Tradisjonell bistand har vist seg å ikke ha den samme gode effekten. En valutahandelsskatt, som vil være en skatt på transaksjoner over landegrensene og handel, vil virke dempende på den internasjonale handelen og virke imot bekjempelse av fattigdom. Når innkrevd skatt videre skal brukes på økt bistand flytter man i realiteten midler fra noe som virker til noe som ikke virker like godt. Det kan, dersom dette har blitt Norges offisielle politikk, være ønskelig med opplysninger om hvorledes norske myndigheter forestiller seg at en Tobin-skatt skal fungere, samt hvorvidt man skal opprette en internasjonal skatteoppkrever og et helt nytt byråkrati. Videre kan det være greit å få opplyst finansministerens vurderinger rundt transaksjoner som likevel ikke gjennomføres, f.eks. fordi beløpet var feiloverført, eller varen ikke skulle bestilles likevel, mens pengene er gått ut, for deretter å tilbakeføres. Man risikerer i slike tilfeller dobbelt skatt.

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: I Soria Moria II-erklæringen heter det at Regjeringen vil arbeide for å innføre globale skatter som begrenser de negative virkningene av globaliseringen og skaper omfordelingsmekanismer på globalt nivå. Det står også at Regjeringen vil arbeide for nye globale finansieringskilder som kan medvirke til omfordeling og styrking av globale fellesgoder f.eks. gjennom flyavgift, karbonskatt, skatt på våpenhandel og avgift på valutatransaksjoner. I FN-regi har The Leading Group on Innovative Financing for Development siden 2006 arbeidet med kartlegging av ulike innovative finansieringsmekanismer. Gruppen samler om lag 60 land, herunder Norge, samt en rekke internasjonale organisasjoner. Det siste året har avgifter på finanstransaksjoner for å finansiere globale fellesgoder vært diskutert. I oktober 2009 dannet Norge og 11 andre medlemsland i Leading Group en arbeidsgruppe, Task Force on International Financial Transactions for Development, som satte ned en internasjonal ekspertgruppe som skulle utrede ulike finanstransaksjonsavgifter for å finansiere globale fellesgoder. I den uavhengige ekspertgruppens rapport anbefales en Global Currency Transaction Levy (CTL) på 0,005 pst. som beregnes å kunne gi en inntekt på opptil 34 mrd. USD årlig, gitt visse forutsetninger. CTL foreslås innkrevd av en eksisterende, bankeid oppgjørssentral, de såkalte Continious Linked Settlement Banks. Ekspertgruppen legger til grunn at avgiften er multilateral og omfatter alle transaksjoner og valutaer, og foreslår at inntektene forvaltes av et internasjonalt fond med tilknytning til eksisterende internasjonale institusjoner som FN og IMF og Verdensbanken. Ekspertgruppens anbefaling om en global valutatransaksjonsavgift vil kreve videre utredning av både tekniske, økonomiske og juridiske forhold før man kan ta stilling til den. Enhver form for skatt eller avgift må vurderes ut i fra hvilke effekter de vil ha på aktørenes tilpasning, kostnadene ved vridninger, mulighetene for omgåelse samt internasjonalt regelverk. På et sidearrangement om innovativ finansiering under FNs generalforsamling i New York 21. september 2010, presenterte Belgia, Frankrike og Japan en erklæring som tar til orde for en finansiell transaksjonsskatt for utvikling. På vegne av Regjeringen ga den norske bistandsministeren, sammen med Brasil og Spania, sin tilslutning til denne erklæringen. I erklæringen blir Task Force on International Financial Transactions for Development gitt i oppdrag å gå videre med arbeidet med å få oppslutning om en avgift på finansielle transaksjoner for å finansiere økt bistand. Dersom Regjeringen på et senere tidspunkt kommer til at en slik avgift bør innføres i Norge som ledd i en felles internasjonal finansieringsordning, vil dette bli fremmet som forslag for Stortinget på ordinær måte.