Skriftlig spørsmål fra Solveig Horne (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1813 (2009-2010)
Innlevert: 30.09.2010
Sendt: 01.10.2010
Besvart: 13.10.2010 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Solveig Horne (FrP)

Spørsmål

Solveig Horne (FrP): Vil statsråden sørge for at staten bidrar med penger slik at Solasplitten, med en mindre justeringsalt., gjennom igangsatt prosjekt, blir bygget som en moderne, effektiv og sikker firefelt vei?

Begrunnelse

Statsråden er kjent med at utbyggingen av Solasplitten nå har startet. Det har nå kommet frem at prislappen på å bygge en fire felts vei i stede for to felts vei vil koste ca 28 millioner kroner, el. rundt 5 % av den totale prosjektskostnaden. Kommunene og næringslivet viser til at det vil være både sikrere, effektivere og ikke minst bedre økonomisk å bygge firefelt nå i stede for å vente slik vegvesenet foreslår. Å bygge Solasplitten som firefeltsvei senere vil bli en mye dyrere løsning.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Prosjektet rv 510 Solasplitten er tilrettelagt for senere utbygging til firefelts veg, men er forutsatt bygd som tofelts veg med midtrekkverk i første omgang. Prosjektet finansieres med bompenger fra Nord-Jærenpakken og tilskudd fra lokalt næringsliv. I tillegg har Sola kommune gått inn for at kommunen skal finansiere merkostnadene ved å bygge lang kulvert gjennom Kristensberget, jf. nærmere omtale i Prop. 1 S (2010-2011), side 95. Anleggsarbeidene startet i august 2010, og prosjektet skal etter planen åpnes for trafikk høsten 2012.

Jeg er gjort kjent med at styringsgruppen for Transportplan Nord-Jæren har tatt opp spørsmålet om utvidelse av prosjektet til også å omfatte bygging av firefelts veg på delstrekningen Sømmevågen – Norstone. I den godkjente reguleringsplanen for denne strekningen er det en rekkefølgebestemmelse om at utvidelse fra to til fire felt på strekningen videre østover til kryss med E39 ikke skal prosjekteres eller påbegynnes før det foreligger et høyverdig kollektivtilbud mellom Gausel, som er et stoppested på jernbanen, og Stavanger lufthavn Sola.

Jeg forutsetter at det gjennom de vurderinger som nå pågår, også blir avklart hvilke konsekvenser en eventuell utvidelse av prosjektet vil ha for framdrift og kostnader. Prosjektet finansieres med bompenger og tilskudd, og jeg forutsetter at en eventuell utvidelse finansieres på samme måte.