Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1816 (2009-2010)
Innlevert: 30.09.2010
Sendt: 01.10.2010
Besvart: 13.10.2010 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Bussnæringen opplever rekrutteringsproblemer. I mars 2007 vedtak Stortinget nye regler for kvalifisering og opplæring av førere av visse kjøretøy for transport av gods og passasjerer. FrP understreket at dette ikke måtte resulterer i for høye kostnader for å få førerkort.
Kan statsråden fremlegge oversikt over nye antall førerkort for buss f.o.m. 2005 t.o.m. 2010 m. tilh. kostnad for førerkort, og angi hva som blir gjort eller vil bli gjort for å redusere kostnadene ved å ta førerkort for buss og for vogntog?

Begrunnelse

Jeg viser til Innst. S nr 140 2006-2007 jf. St.prp.nr.11 2006-2007. Jeg viser videre til FrPs merknader i saken som hitsettes:

"Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet støtter formålet med direktivet som omhandler felles krav om grunnleggende kvalifikasjoner og periodisk etterutdanning for yrkessjåfører. Disse medlemmer gir derfor også sin tilslutning til at Norge innlemmer direktiv 2003/59/EF i EØS-avtalen.
Disse medlemmer vil likevel understreke at Norge innenfor direktivets rammer kan og bør legge til rette for en komprimert variant når det gjelder grunnleggende kvalifikasjoner.
Disse medlemmer mener en slik variant er viktig for å sikre at krav om grunnleggende kvalifikasjoner gis et tids- og kostnadsmessig omfang som i praksis virker rekrutterende til sjåføryrket og ikke rekrutteringsavvisende."

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: For å kunne arbeide som bussjåfør må vedkommende ha førerkort for buss og ha gjennomført yrkessjåføropplæring for bussjåfører i tråd med yrkessjåførforskriften. Det er to måter å gjennomføre bussjåførutdanningen på, enten gjennom opplæring ved godkjent trafikkskole eller gjennom videregående skole med transportfaglig linje.

Dagens opplæringskrav for å erverve førerkort for buss og vogntog ble innført i 2005. I 2008 kom det i tillegg krav om yrkessjåførutdannelse som et ledd i gjennomføring av yrkessjåførdirektivet (direktiv 2003/59/EF).

Tallene for førstegangsutstedelse av førerkort for buss og tung lastebil er som følger:

År Antall førerkort buss Antall førerkort tung lastebil

2005 1760 4267

2006 1423 4073

2007 1770 5056

2008 1718 4811

2009 1103 4568

2010 Foreligger ikke Foreligger ikke

Føreropplæring og yrkessjåføropplæring i regi av trafikkskolene er underlagt fri konkurranse og prisene varierer derfor. Vegdirektoratet opplyser at kostnadene for å tilegne seg yrkessjåførkompetanse som bussjåfør gjennomsnittlig anslås til å ligge rundt kr. 70.000. Det må presiseres at langt de fleste gjennomfører yrkessjåførutdanninga enten gjennom skoleverket eller at de får tilbud om gjennomføring av utdanning som arbeidsmarkedstiltak fra NAV.

I 2009 tok 1 103 personer førerkort for buss og av disse er det drøyt 200 som har fått utstedt yrkessjåførbevis. Så langt i 2010 har 415 fått utstedt yrkessjåførbeviset, altså en markant økning fra 2009.

Det er usikkert om differansen mellom antall førerkort og antall yrkessjåførbevis gir uttrykk for at vi vil få færre bussjåfører på sikt, eller om det er en forsinkelse fordi det skal gjennomføres en yrkesutdanning etter å ha ervervet førerkort. Det er likevel færre som tok førerkort i 2009 enn tidligere år. Dette kan være en forbigående nedgang som følge av nye regler. Ved innføring av ny føreropplæring i 2005 var det en tilsvarende midlertidig nedgang i antall førerkortutstedelser.

Intensjonen med kravene til yrkessjåfører er blant annet at yrket skal bli mer attraktivt og at dette skal lette rekrutteringen, herunder gjøre det enklere å rekruttere sjåfører fra andre EU/EØS-land. Videre ble kravene til yrkessjåfører endret av hensyn til trafikksikkerhet, sjåførenes sikkerhet og hensynet til passasjerene. For å ivareta dette var det til en viss grad nødvendig med en mer omfattende opplæring. Det er sannsynlig at markedet vil trenge noe tid for å tilpasse seg de endringene som nye krav til yrkessjåfører medfører. Samferdselsdepartementet vil følge utviklingen og i samarbeid med bransjen og andre myndigheter jobbe for at rekruttering til bussjåføryrket i størst mulig grad ivaretar samfunnets behov for sjåfører.