Skriftlig spørsmål fra Knut Arild Hareide (KrF) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1 (2010-2011)
Innlevert: 02.10.2010
Sendt: 04.10.2010
Besvart: 12.10.2010 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Knut Arild Hareide (KrF)

Spørsmål

Knut Arild Hareide (KrF): På nedre Romerike fjernes nå oppmerkingen på flere fotgjengeroverganger. Punktene står fortsatt, men sebrafeltet fjernes. Dette kan skape utfordringer blant annet for svaksynte.
Hva er den faglige begrunnelsen for at oppmerkingen fjernes?

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Jeg har av Vegdirektoratet fått opplyst at det er gjennomført en rekke undersøkelser som dessverre viser at gangfelt ikke gir den ønskede sikkerhet. De fleste fotgjengerulykkene skjer i gangfelt. I perioden 2005 - 2009 ble 40 mennesker drept ved kryssing av vegen i gangfelt i Norge. Vegdirektoratet har på denne bakgrunn bedt alle regionene om å gjennomgå gangfelt på strekninger med fartsgrense 50 og 60 km/t. Det ble senest i august 2010 sendt ut et rundskriv om hvordan denne gjennomgangen skal foregå. Utgangspunktet skal være at gangfeltene skal sikres bedre slik at de gir den ønskede trafikksikkerheten. Gjennomgangen kan imidlertid gi som resultat at enkelte gangfelt fjernes.

Statens vegvesen Region øst har nylig foretatt en evaluering av forholdene ved totalt 67 gangfelt på Romerike. I 18 av disse ble det konkludert med at det var så få kryssende at det kunne forsvares å fjerne gangfeltene. Av disse 18 gangfelt blir 15 erstattet av det som benevnes tilrettelagte kryssingssteder, i tråd med anbefalingene i Vegdirektoratets gangfeltkriterier. Dette gjøres ved at belysningen og siktforholdene bedres, og ved at det der det er tilstrekkelig plass anlegges en trafikkøy i midten av vegen både for å redusere fartsnivået og for å forenkle kryssingen. Selv om dette reduserer trygghetsfølelsen for fotgjengere, så øker det oppmerksomheten og gir som resultat en bedre trafikksikkerhet.

Jeg er imidlertid innstilt på en ekstra runde på grunn av innkomne reaksjoner. Jeg kommer derfor til å invitere Statens vegvesen og Norges Blindeforbund med på befaring.

Dersom fjerningen av skilt og oppmerking på et sted viser seg å medføre store problemer for synshemmede eller andre, er Statens vegvesen forberedt på å foreta en ny vurdering.