Skriftlig spørsmål fra Oskar J. Grimstad (FrP) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:6 (2010-2011)
Innlevert: 01.10.2010
Sendt: 04.10.2010
Besvart: 08.10.2010 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Oskar J. Grimstad (FrP)

Spørsmål

Oskar J. Grimstad (FrP): Ifølge viltlovens § 21. Lov om jakt og fangst av vilt, er det ikke lov å løsne skudd fra motordrevne kjøretøy. I praksis betyr dette at personer med en bevegelseshemming, som er avhengig av foreksempel elektrisk rullestol, eller andre motoriserte hjelpemiddel, blir utestengt fra muligheten for å felle dyr under jakt. Det finnes eksempler av gitte dispensasjoner, men dette er ikke utbredt praksis.
Vil statsråden vurdere en bredere dispensasjonsordning, for å unngå å ekskludere denne gruppen av befolkningen?

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Viltloven § 21 regulerer bruk av motordrevet framkomstmiddel under jakt og setter blant annet forbud mot å løse skudd fra motorkjøretøy under jakt. Gjeldende regelverk gir ingen adgang for viltmyndighetene til å dispensere fra denne bestemmelsen.

Etter oppdrag fra Miljøverndepartementet gjennomførte Direktoratet for naturforvaltning i 2005 en høring av et forslag om å åpne for at direktoratet etter søknad kan dispensere fra forbudet mot å løse skudd fra motorkjøretøy under jakt for personer med sterk bevegelseshemming. Høringen viste at mange var imot forslaget.

Saken er nå under vurdering i departementet. Jeg vil se nøye på de ulike hensyn som gjør seg gjeldende før jeg tar stilling til hva jeg videre vil gjøre med saken.