Skriftlig spørsmål fra Ivar Kristiansen (H) til finansministeren

Dokument nr. 15:25 (2010-2011)
Innlevert: 04.10.2010
Sendt: 05.10.2010
Besvart: 14.10.2010 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Ivar Kristiansen (H)

Spørsmål

Ivar Kristiansen (H): Bjørkengen gård i Bø driver omfattende rehabiliteringsarbeide med pasienter med bl.a. psykiske lidelser, og har avtaler med flere kommunale/offentlige institusjoner. Gården har investert betydelig i distriktskommunen Bø. Men for 2009 ligningen mistet selskapet pga lav mva. pliktig inntekt i 2008 det innvilgede forskuddsfradraget for mva. investeringer, kr. 1 mill. Dette truer nå selskapet.
Vil statsråden sørge for at Skatt Nords avgjørelse omgjøres slik at gårdens svært samfunnsnyttige virksomhet kan videreføres?

Begrunnelse

Bjørkengen Gård startet sin virksomhet i Bø Kommune i Vesterålen i 2006. Er etablert av en kvinne i en typisk distrikts og utkantkommune. En type virksomhet som både virkemiddelapparat og myndigheter jobber hard for å etablere i en region som preges av fraflytting. Gården har kontrakt med NAV og Bø Kommune, og jobber i hovedsak med rehabilitering innenfor sektorene barnevern, ungdomsarbeide samt psykisk utviklingshemmede.
Skatt Nord bruker som begrunnelse for å drive inn kr. 1 mill., at selskapet i bygge og investeringsperioden hadde for lav inntekt i 2008 og at Skatt Nord angir at tjenesten som Bjørkengen Gård driver ikke er kommunal. Det kan vel neppe med organiseringen av NAV bestrides at tjenestene som selskapet yter er kommunale ansvarsoppgaver. Likeledes er det åpenbart at det omfattende nybyggings og restaureringsarbeide som ble gjennomført var uforenlig med særlig inntektsbringende drift for selskapet i 2008.
Bjørkengen Gård er blitt en svært positiv tilvekst for Bø og hele vesterålsregionen. Dersom Skatt Nords beslutning blir stående ved lag, vil dette ha en direkte truende effekt på selskapets fremtid. En god drift og aktivitet vil da kunne gå tapt. Arbeidsplasser vil forsvinne noe som bør forhindres på det sterkeste. Derfor bør finansministeren foreta en gjennomgang av denne saken, med sikte på en løsning som sikrer videre drift av Bjørkengen Gård.

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Jeg forstår det slik at saken det vises til, er en klagesak vedrørende kompensasjon av merverdiavgift som er til behandling hos Skattedirektoratet. Jeg ber om forståelse for at jeg ikke kan kommentere enkeltsaker. Mitt svar er derfor begrenset til en kort redegjørelse av det relevante regelverket.

Formålet med kompensasjonsordningen er å nøytralisere merverdiavgiften slik at den i minst mulig grad påvirker kommunenes valg mellom å produsere tjenestene selv eller å kjøpe tjenestene fra private. Det vil si at formålet ikke er å være en støtteordning for kommunesektoren. Ordningen er finansiert av kommunene selv ved at de er trukket i de statlige overføringene tilsvarende omfanget av ordningen. Også for andre kompensasjonsberettigede skjer finansieringen gjennom reduksjon i tildelte skjønnsmidler eller i reduserte tilskudd fra staten. Ordningen er dermed provenynøytral for staten.

Den generelle kompensasjonsordningen gjelder i første rekke kommunesektoren, men for å motvirke konkurransevridninger er også enkelte private aktører omfattet. Dette gjelder private og ideelle virksomheter som produserer helsetjenester, undervisnningstjenester eller sosiale tjenester som kommunen eller fylkeskommunen er pålagt ved lov å utføre. I den grad slike tjenester ikke er pålagt ved lov, vil private aktører som yter en eller flere av disse tjenestene, falle utenfor kompensasjonsordningen. Videre er det slik at når statlige virksomheter ikke omfattes av kompensasjonsordningen, vil private aktører som omsetter tjenester etter avtale med staten, heller ikke være omfattet.