Skriftlig spørsmål fra Ine Eriksen Søreide (H) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:31 (2010-2011)
Innlevert: 05.10.2010
Sendt: 06.10.2010
Besvart: 13.10.2010 av forsvarsminister Grete Faremo

Ine Eriksen Søreide (H)

Spørsmål

Ine Eriksen Søreide (H): Unge vernepliktige som møter til førstegangstjeneste kan oppleve at de først ved oppmøte til tjeneste vurderes som ikke tjenestedyktige. Dette skjer til tross for at helseundersøkelsen ved oppmøtesesjon bør og skal avgjøre hvorvidt den enkelte er tjenestedyktig eller ikke. For den enkelte kan denne avgjørelsen, når den kommer på et meget sent tidspunkt, ha store konsekvenser for jobb eller studier.
Hva er årsaken til denne uheldige praksisen, og hva vil statsråden gjøre for å begrense denne praksisen?

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Jeg viser til brev fra Stortingets president av 6. oktober 2010 med spørsmål fra stortingsrepresentant Ine M. Eriksen Søreide om praksis vedrørende helseundersøkelse og tjenestedyktighet.

Regjeringen er opptatt av at verneplikten fremstår som attraktiv og relevant, og vil fortsette arbeidet for å heve statusen og forutsigbarheten for de vernepliktige. Helseundersøkelsen ved sesjon er i dag ikke tilfredsstillende. Ofte går det for lang tid mellom sesjon og fremmøte til tjeneste, og den enkeltes helseprofil kan ha endret seg. Ved fremmøte til tjeneste ved avdeling, vil de vernepliktige derfor normalt gjennomgå en ny undersøkelse. Dette er verken kostnadseffektivt eller god personellpolitikk.

Ny sesjonsordning, med todeling av klassifiseringsprosessen og sesjonsplikt for både kvinner og menn, vil få høyere kvalitet enn i dag. Dette medfører færre sesjonssteder og mer erfarent helsepersonell. Denne reformen vil også bidra til å redusere tiden mellom sesjon og førstegangstjeneste, samt bedre kommunikasjonen mellom utskrivingspliktige og Forsvaret. Samtidig opplyser Forsvaret at det nå er iverksatt tiltak og endrete rutiner, som vil sikre kompetanseheving av sesjonsleger og en mer ensartet praksis i forhold til medisinsk klassifisering av vernepliktige.

Jeg har store forventninger til at ny sesjonsordning skal innebære et kvalitetsmessig løft for Forsvaret med hensyn til seleksjon og rekruttering. Likeledes forventes jeg at antallet vernepliktige som må avbryte sin førstegangstjeneste vil bli redusert.