Skriftlig spørsmål fra Jon Jæger Gåsvatn (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:34 (2010-2011)
Innlevert: 05.10.2010
Sendt: 06.10.2010
Besvart: 13.10.2010 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Jon Jæger Gåsvatn (FrP)

Spørsmål

Jon Jæger Gåsvatn (FrP): Hva er regjeringens definisjon på en heldøgns omsorgsplass, og hvor mange sykehjemsplasser mener regjeringen det er behov for totalt for å kunne si at vi har full sykehjemsdekning i 2015?

Begrunnelse

Så vel omsorgsboliger uten bemanning, omsorgsboliger med bemanningsbase og sykehjem trekkes ofte inn i Regjeringens omtale av heldøgns- pleie og omsorgstilbud. Den upresise begrepsbruken fører til usikkerhet om hva Regjeringen egentlig snakker om når den har som en av sine hovedsaker at det skal bli 12000 nye omsorgsplasser og full sykehjemsdekning innen 2015.
SSB kan gjennom sine befolkningsfremskrivninger gi oss en god pekepinn på antall eldre i ulike aldre i 2015. Det er ønskelig med et konkret tall på hvor mange sykehjemsplasser netto vi må ha i økning ut fra dagens nivå for å kunne hevde at vi har oppnådd full sykehjemsdekning. Samtidig som det bygges nye sykehjemsplasser legges det også ned (avhjemles) en rekke sykehjemsplasser. Det er derfor netto tallene som er av interesse.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Formålet med investeringstilskuddet til omsorgsboliger og sykehjemsplasser i Husbanken er å ”stimulere kommunene til å fornye og øke tilbudet av sykehjemsplasser og omsorgsboliger for personer med behov for heldøgns helse- og sosialtjenester - uavhengig av alder, diagnose eller funksjonshemming”, jf. forskrift fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet. Tilskuddet er derfor ment å dekke botilbudet til alle som har det til felles at de også har behov for et tjenestetilbud på heldøgnsbasis, enten det er behandling, rehabilitering, pleie, praktisk og personlig bistand, hjelp eller tilsyn. Tilskuddet bidrar til finansiering av alt fra for eksempel barneboliger og botilbud til yngre med utviklingshemming eller nedsatt funksjonsevne, til bofellesskap tilpasset eldre med demens og sykehjem med tilbud om rehabilitering eller palliativ omsorg.

Mangfoldet i brukergruppenes alder og hjelpebehov krever et mangfold både av botilbud og tjenestetilbud, som er best mulig tilpasset den enkeltes behov. Denne vurderingen må hver enkelt kommune gjøre, det er de som er nærmest og som kjenner sine innbyggere best. Som helse- og omsorgsminister er jeg opptatt av at alle som trenger hjelp, skal få det, og regjeringen har som mål at alle som har behov for et heldøgnstilbud skal få det, enten det gis i institusjon, tilpasset omsorgsbolig eller eget hjem. Fordi behovene er så forskjellige blir det for enkelt å bare framskrive utviklingen i tallet på eldre over 80 år, og deretter fastsette et tall for hva som er full dekning av heldøgns omsorgsplasser i sykehjem og omsorgsboliger. I dag er ¼ av omsorgstjenestens brukere under 67 år. Noen av dem får et svært omfattende og langvarig heldøgns tjenestetilbud i omsorgsbolig eller eget hjem. Det er bra, likevel må kommunene sørge for å bygge nok sykehjemsplasser slik at de som er sykest og trenger det mest, får det.

I forslaget til statsbudsjett for 2011 har regjeringen i stedet foreslått å endre investeringsordningen i Husbanken - slik at fylkesmennenes prioriteringer av hvilke kommuner som skal få tilskudd blir avviklet og fordelingen av tilsagnsrammer på Husbankregioner og fylker blir opphevet. På den måten er det lagt til rette for at kommunene kan få tilskudd til å bygge ut i tråd med det behovet det er for heldøgns omsorgsplasser i den enkelte kommune. Full dekning av heldøgnsplasser i sykehjem og omsorgsboliger har vi derfor når dette behovet er dekket. Ut fra en slik forståelse vil det være lite hensiktsmessig å fastsette endelige tall eller for rigide definisjoner fra statens side. Regjeringen vil gi tilskudd til 12 000 plasser innen utgangen av 2015 for å sikre nok kapasitet, og vil utvide rammene ytterligere dersom søknadsinngangen fra kommunene tilsier det. Dette innebærer at det kan gis tilsagn til bygging og fornyelse av i gjennomsnitt 1.500 heldøgnsplasser pr år i perioden 2008-2015.