Skriftlig spørsmål fra Gjermund Hagesæter (FrP) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:45 (2010-2011)
Innlevert: 06.10.2010
Sendt: 07.10.2010
Besvart: 14.10.2010 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Gjermund Hagesæter (FrP)

Spørsmål

Gjermund Hagesæter (FrP): Flere lokalpolitikere uttrykker frustrasjon over at de gjentatte ganger blir fratatt selvråderett i viktige lokale spørsmål vedrørende forvaltningen av strandsonen og 100-metersbeltet av fylkesmannen.
Vil statsråden ta initiativ til at kommunene gis større frihet til å utøve skjønn i saker som har med strandsonen å gjøre?

Begrunnelse

Avisen Bergens Tidende publiserte 4.oktober en sak om en rullestolbruker som av kommunen ble nektet å utlegge en flytebrygge slik at hun kunne få adkomst til sitt feriested, til tross for at hun er fullstendig avhengig av rullestol og vedla legeerklæring som dokumenterte hennes funksjonshemming. Avslaget var begrunnet med at utlegging av flytebrygge i området var å anse som privatisering av strandsonen, og ville redusere kvaliteten for området til rekreasjon og friluftsliv. Fylkesmannen i angjeldende fylke frarådet også at det ble gitt dispensasjon.
Spørreren mener at kommunen og fylkesmannen i dette tilfellet har utsatt denne personen for en saksbehandling basert på en ortodoks lovtolkning, som denne personen og hennes pårørende synes er dypt urimelig og som fratar henne muligheten til å bruke et feriested hun har kunnet benytte seg av i størsteparten av sitt liv og forringer hennes livskvalitet.

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Det stilles spørsmål om jeg vil ta initiativ til at kommunen gis større frihet til å utøve skjønn i saker som har med strandsonen å gjøre.

Bestemmelsen om bygging i 100-metesbeltet langs sjøen ble strammet inn i ny plan- og bygningslov som trådte i kraft i fjor sommer. I 100-metersbeltet skal kommunene vurdere tiltakene grundig i forhold til allmenne interesser, og fylkesmannen og fylkeskommunen skal bistå kommunene i dette arbeidet.

I forbindelse med den nye loven ble det sendt på høring forslag til statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen. Slike retningslinjer vil gi kommunene bedre veiledning ved behandlingen av saker i strandsonen. Forslaget til retningslinjer har blitt behandlet videre på grunnlag av høringen, men er foreløpig ikke vedtatt. Retningslinjene skal vedtas av Kongen, og jeg regner med at de vil foreligge før årsskiftet.

I begrunnelsen for spørsmålet er det vist til en konkret sak fra Fjell kommune. I denne saken har kommunen avslått søknad om flytebrygge. Jeg kan ikke kommentere denne saken, men viser til at kommunens vedtak kan påklages til fylkesmannen.