Skriftlig spørsmål fra Svein Flåtten (H) til fornyings-, administrasjons- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:50 (2010-2011)
Innlevert: 07.10.2010
Sendt: 07.10.2010
Besvart: 13.10.2010 av fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud

Svein Flåtten (H)

Spørsmål

Svein Flåtten (H): En rapport fra SIFO har gjort at forbrukermyndighetene advarer forbrukerne mot å velge mobiloperatørenes familietjenester og det advares mot bindingen mellom operatør og butikk som ødelegger konkurransen i mobilmarkedet.
Hvis Konkurransetilsynet finner at abonnementskobling hindrer fri konkurranse, vil statsråden da gjennomføre tiltak for å fjerne en slik type koblinger som utvilsomt forhindrer en konkurranse som kan gi norske forbrukere best mulige priser og fornuftige produkter?

Rigmor Aasrud (A)

Svar

Rigmor Aasrud: Det har den senere tid vært en del medieoppslag om forholdene på mobilmarkedet, herunder spørsmålet om kobling av telefon og mobilabonnement, og de problemer forbrukerne har i denne forbindelse med å orienteres seg om reelle priser m.m. Det vises i denne sammenheng også til rapporten fra SIFO, som stortingsrepresentant Flåtten nevner. Virksom konkurranse i mobilmarkedet er av stor betydning for forbrukere, fordi utgifter knyttet til bruk av mobiltelefon kan være betydelig. Det er derfor positivt at Konkurransetilsynet har varslet en bred gjennomgang av konkurransesituasjonen i mobilmarkedet.

Konkurransetilsynet har en tett dialog med både forbrukermyndighetene og sektormyndighetene om konkurransesituasjonen i mobilmarkedet, og har blant annet 4. oktober 2010 gjennomført et møte med SIFO der tilsynet fikk en grundig presentasjon av ovennevnte rapport.

Konkurransetilsynet har et selvstendig ansvar for å følge opp konkurranseforholdene i de ulike markedene, herunder konkurranseforholdene i mobilmarkedet, og eventuelt gjennomføre eller foreslå at det gjennomføres tiltak for å fremme konkurransen. Konkurransetilsynets virkemidler framgår av konkurranseloven. Loven setter forbud mot konkurransebegrensende avtaler mellom foretak og utilbørlig utnyttelse av dominerende stilling. Videre skal Konkurransetilsynet gripe inn mot foretakssammenslutninger som vil føre til eller forsterke en vesentlig begrensning av konkurransen i strid med lovens formål om effektiv ressursbruk. Tilsynet kan også dersom de mener det er hensiktsmessig forslå for departementet at det innføres forskrifter som fremmer konkurransen i bestemte markeder. Jeg vil imidlertid understreke at det er mobilaktørene selv som er ansvarlige for å operere innenfor konkurranselovens bestemmelser.

Dersom tilsynets gjennomgang av mobilmarkedet fører til etterforskning av saker som omhandler brudd på forbudsbestemmelsene i konkurranseloven, vil disse behandles på vanlig måte. Det er Konkurransetilsynets om håndhever konkurranseloven, og tilsynet kan ikke instrueres om avgjørelse i enkeltsaker, jf konkurranseloven § 8 andre ledd. Dersom Konkurransetilsynet i sin gjennomgang av mobilmarkedet finner at det er grunnlag for å gjennomføre særskilte tiltak i mobilmarkedet og som ikke rammes av forbudsbestemmelsene i konkurranseloven, vil jeg vurdere forslag fra Konkurransetilsynet nøye. Eventuelle tiltak som Konkurransetilsynet fremmer vil, som nevnt, kunne iverksettes gjennom forskrifter hjemlet i konkurranseloven. Det er departementet som har denne forskriftskompetansen.