Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:53 (2010-2011)
Innlevert: 07.10.2010
Sendt: 07.10.2010
Besvart: 15.10.2010 av justisminister Knut Storberget

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): I Telemarksavisa 5.10 uttaler politiet at de frykter at en 19-åring som i løpet av kort tid har begått 2 ran, skal rane igjen. Den siktede ble løslatt forrige fredag grunnet overfylte fengsler, og det er ikke første gang politiet har måttet gjøre dette. Statsråden har i lang tid hevdet at Halden fengsel vil løse problemet med fulle fengsler.
Når dette ikke stemmer, vil statsråden da sørge for rask utbygging av Skien fengsel slik at ikke kriminelle får muligheten til å fortsette å begå nye lovbrudd?

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Innledningsvis vil jeg trekke frem at jeg er glad for at regjeringens satsing på justissektoren gir resultater. Større bevilgninger og mer effektive etterforskningsmetoder fører til mer politikraft og økt oppklaringsprosent. Mer effektivt politiarbeid sammen med en økning i utenlandske kriminelle, har ført til flere saker i domstolene og økt bruk av varetekt. I 2008 var det i snitt 730 varetektsinnsatte i fengslene, mens hittil i år har det i snitt vært over om lag 990 varetektsinnsatte, det vil si en økning på over 35 %. I Kriminalomsorgen region sør har det i samme periode vært en økning på om lag 22 % varetektsinnsatte.

Kapasiteten i kriminalomsorgen er økt betydelig i perioden 2006-2010 etter at flertallsregjeringen tiltrådte. Etablering av nær 400 nye fengselsplasser, nytt fengsel i Halden med ytterligere 251 plasser, innføring av prøveordning med elektronisk kontroll tilsvarende 150 plasser og økt bruk av alternative straffereaksjoner og straffegjennomføringsformer har bidratt til en betydelig kapasitetsvekst i kriminalomsorgen. Vi har fra og med 2006 og inntil nå økt kapasiteten med nær 800 plasser, og i budsjettet for 2011 foreslår vi å øke denne kapasiteten ytterligere. I tillegg har departementet intensivert arbeidet med å øke antall soningsoverføringer.

Jeg vil også vise til at det i budsjettet for 2010 er satt av 20 millioner kroner til tiltak for å bedre varetektssituasjonen. Blant tiltakene inngår midlertidige kapasitetsutvidelser, økt varetektsandel i enkelte fengsler, utvidelse av elektronisk kontroll og mer bemanning. Fengsler med lavere sikkerhet kan i enkelte tilfeller også benyttes til varetekt. Regjeringen ønsker dessuten ytterligere å øke bruken av alternative straffereaksjoner og gjennomføringsformer. Dette bidrar til å frigjøre plasser til varetekt og øke kvaliteten i straffegjennomføringen. Regjeringen har lykkes i å gjøre kriminalomsorgen i stand til å stille langt større plasser til rådighet for varetekt for å møte politiets behov. Som eksempel kan nevnes at i 2006 var det i gjennomsnitt 569 som satt i varetekt, men at det i september 2010 satt 1056 personer i varetekt, nær en dobling. Dette samtidig som vi har håndtert soningskøen. I budsjettet for 2011 er det foreslått ytterligere 10 millioner kroner til utvidelse av ordningen med elektronisk kontroll, bl.a. i Hordaland, samt opprettelse av åtte nye plasser ved Hustad fengsel.

Kriminalomsorgens sentrale forvaltning (KSF) har fått i oppdrag å utarbeide en kapasitetsplan hvor blant annet behovet for varetektskapasitet vil bli vurdert. Strukturen i Kriminalomsorgen region sør, herunder Skien fengsel, vurderes i forbindelse med planen. Jeg vil komme tilbake til planen på egnet måte.

Til tross for betydelig kapasitetsøkning i kriminalomsorgen, er det til tider mangel på varetektsplasser, og siktede blir beklageligvis sittende for lenge i politiarrest. Justisdepartementet følger varetektssituasjonen nøye. Det skal nevnes at åpningen av fengselet i Halden har avhjulpet mye. Før fengselet i Halden ble åpnet hadde 27 % av de som ble innsatt i varetekt oversittet på glattcelle. Etter at fengselet i Halden åpnet er dette tallet 4 %. Dette er selvfølgelig 4 % for mye, men det er samtidig en stor forbedring som viser at Halden fengsel har tilført stor kapasitetsvekst. Jeg kan forsikre om at departementet gir varetektssituasjonen høy prioritet. Regjeringen har satt i verk og foreslått en rekke tiltak for å bedre varetektssituasjonen. Ytterligere tiltak blir løpende vurdert.