Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:54 (2010-2011)
Innlevert: 07.10.2010
Sendt: 07.10.2010
Besvart: 19.10.2010 av forsvarsminister Grete Faremo

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Kystvaktskipene er en svært viktig del av beredskapen langs kysten. De var bl.a. svært aktive i forbindelse med Full City-ulykken utenfor Langesund. Regjeringen forsøkte å skape et inntrykk av at statsbudsjettet for 2011 bidrar til å styrke oljevernberedskapen, men forslaget om å ta ut ett av de 3 kystvaktskipene i Sør-Norge betyr en stor svekkelse av beredskapen langs kysten.
Mener statsråden at det er i orden å svekke beredskapen og oljevernberedskapen, eller vil statsråden omgjøre denne beslutningen?

Begrunnelse

Neste år kommer Kystvakten til å ta ett av de tre kystvaktskipene i Sør-Norge ut av drift, dersom Ap, SV og Sp ikke ombestemmer seg. Regjeringens forsøk på å fremstille det som at dette er en styrking av oljevernberedskapen gjelder definitivt ikke kysten i Sør-Norge. Dette betyr at regjeringen nok en gang velger å redusere både totalberedskapen på sjøen, og ikke minst også i forhold til oljevernberedskapen i en del av landet hvor det også er mye skipstrafikk og mye folk på sjøen store deler av året.

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: For regjeringen er det viktig å ivareta god beredskap langs vår langstrakte kyst. De siste årene har regjeringen hatt fokus på beredskap generelt og oljevernberedskap i særdeleshet. Det er Fiskeri- og kystdepartementet som har hovedansvaret for oljevernberedskap, med bistand fra blant annet Forsvaret. Kystvakten er en viktig bidragsyter for å forhindre og redusere skadevirkningene av oljesøl og ulykker.

Den indre kystvakten består av fem nye fartøy av Nornen-klassen. Fartøyene representerer samlet og hver for seg en betydelig kapasitet i den generelle beredskapen langs kysten, også i Sør-Norge. Selv om ett av disse fartøyene ikke patruljerer i 2011, vil beredskapen i de kystnære områdene fortsatt være ivaretatt av de to andre indre kystvaktfartøyene i Sør-Norge. Videre vil fartøyet fortsatt inneha sin utrustning og vil kunne bli satt inn dersom det skulle bli behov for disse kapasitetene, for eksempel ved en oljevernaksjon.

Som et ledd i nordområdesatsingen og vektleggingen av evne til suverenitetshevdelse og myndighetsutøvelse, er bevilgningene til Kystvakten økt gjennom flere år. Fartøystrukturen er modernisert, og Kystvakten vil i 2011 disponere 14 moderne fartøyer. Kystvaktens kapasitet er forbedret som følge av moderniseringen, bl.a. ved at de nye fartøyene løser hele spennet av Kystvaktens oppgaver. Regjeringen har et særlig fokus på nordområdene og Forsvarsdepartementet følger opp nordområdesatsingen ved å bevisst prioritere Kystvaktens aktivitet til de nordlige havområdene.

Ivaretakelsen av Kystvaktens oppgaver må ses i sammenheng med Forsvarets øvrige kapasiteter som overvåking og etterretning, maritim luftovervåking og andre fartøyer. Dette er kapasiteter som gjør Forsvaret i stand til å utøve hele bredden av sine oppgaver, også innenfor beredskap og oljevernberedskap.