Skriftlig spørsmål fra Geir Jørgen Bekkevold (KrF) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:60 (2010-2011)
Innlevert: 08.10.2010
Sendt: 08.10.2010
Besvart: 15.10.2010 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken

Geir Jørgen Bekkevold (KrF)

Spørsmål

Geir Jørgen Bekkevold (KrF): Regjeringen er kanskje fornøyd med sin innsats i kampen mot kjønnslemlestelse og jeg tror ministeren deler mitt engasjement for de utsatte kvinnene.
Men kan ministeren redegjøre for om handlingsplanen mot omskjøring av kvinner har ført til at man har gjort fremskritt i kampen mot kjønnslemlestelse?

Begrunnelse

Framdriftsrapport av arbeidet med handlingsplanen mot omskjæring fra Barne- og likestillingsdepartementet, viser at 6 av 41 tiltak er gjennomført. Handlingsplanen ble lansert for to år siden. Organisasjonen Selvhjelp for innvandrere og flyktninger har uttrykt at de er usikre på om det har vært noen holdningsendring i de berørte miljøene i Norge.

Audun Lysbakken (SV)

Svar

Audun Lysbakken: Arbeidet mot kjønnslemlestelse står høyt på Regjeringens dagsorden. I 2007 vedtok Regjeringen Handlingsplan mot kjønnslemlestelse (2008-2011) med 41 tiltak. En overordnet målsetning i handlingsplanen, er å styrke den offentlige forankringen. Arbeidet mot kjønnslemlestelse forankres nå enda tydeligere hos nasjonale, regionale og kommunale aktører og myndigheter. I planperioden er samordningen i hjelpeapparatet blitt styrket. Dette er en viktig effekt av arbeidet så langt.

Kjønnslemlestelse skal forebygges, og jenter og kvinner som har vært utsatt for kjønnslemlestelse skal tilbys relevant behandling. Det er derfor utarbeidet en veileder om aktuelle regelverk, roller og ansvar knyttet til kjønnslemlestelse.

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NVKTS) er tildelt en nasjonal kompetansefunksjon rettet mot kjønnslemlestelse. NVKTS formidler tilgjengelig kunnskap, utfører forskning, og har en rådgivnings- og veiledningsfunksjon ovenfor yrkesutøvere og ansatte som jobber mot kjønnslemlestelse.

Det er i planperioden lagt vekt på kontakt og samarbeid med berørte frivillige organisasjoner som arbeider mot kjønnslemlestelse. Det er bevilget støtte til frivillige organisasjoner som driver holdningsskapende arbeid i miljøer hvor kjønnslemlestelse gjør seg gjeldene. Det er opprettet en egen telefontjeneste, hvor personer kan henvende seg. Det er Røde Kors som har fått i oppdrag å betjene informasjonstelefonen om tvangsekteskap og kjønnslemlestelse.

Hvert halvår rapporteres det på framdriften av arbeidet med handlingsplanen. For første halvår i 2010, viste rapportering at 36 av tiltakene er gjennomført eller under gjennomføring, og at 5 tiltak er under planlegging. Tiltak under gjennomføring omfatter som hovedregel aktiviteter som skal vare ut hele planperioden. Det er lagt opp til at effekten av tiltakene skal evalueres.

Arbeidet går i all hovedsak etter planen, noe jeg er godt fornøyd med.