Skriftlig spørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:66 (2010-2011)
Innlevert: 11.10.2010
Sendt: 12.10.2010
Besvart: 19.10.2010 av forsvarsminister Grete Faremo

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): Det har vært oppslag i media som har ist at den planlagte omstillingen i HV vil medføre til dels store kostnader. Et HV som allerede øver mindre enn ønskelig er, vil derfor kunne rammes ytterlig dersom kostnadene ved omstillingen rammer øvelsesaktiviteten.
Mitt spørsmål blir derfor om forsvarsministeren kan forsikre meg om at omstillingskostnadene ikke vil ramme øvingsaktiviteten til HV neste år?

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Gjennom gjeldende langtidsplan for Forsvaret vil regjeringen videreføre utviklingen med utgangspunkt i de overordnede forsvarspolitiske hovedprioriteringer som det har vært bred enighet om på Stortinget, og de prioriteringer som er lagt til grunn i regjeringens politiske plattform.

Heimevernet gjør justeringer i sin organisasjon nettopp for å frigjøre ressurser til prioriterte oppgaver, herunder opptrening av forsterknings- og oppfølgingsstyrkene. Heimevernet bygger videre på kvalitetsreformen som vektlegger godt trente og utstyrte enheter. Totalbudsjettet for Heimevernet er foreslått økt nominelt med 46,6 millioner

kroner i 2011. Øvingsaktiviteten for innsatsstyrkene prioriteres fortsatt slik at om lag 90 prosent trenes hvert år. Det legges i tillegg opp til å trene minimum 38 prosent av forsterknings- og oppfølgingsstyrkene i 2011, en økning fra 20 % i 2010. Dette er i tråd med den forutsatte opptrappingen i langtidsplanen, hvor 50 prosent av områdestrukturen skal trenes årlig fra og med 2012.

Forsvaret opplyser at justeringene ikke vil ramme øvingsaktiviteten i 2011, men foretas for å skape størst mulig rom for å øke aktiviteten.