Skriftlig spørsmål fra Åge Starheim (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:70 (2010-2011)
Innlevert: 11.10.2010
Sendt: 12.10.2010
Besvart: 19.10.2010 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Åge Starheim (FrP)

Spørsmål

Åge Starheim (FrP): Rusposten på lokalsjukehuset på Nordfjordeid har stått tom i vel eit år. Årsaka er manglande midlar til drift av rusposten. Det er i dag om lag 4 000 personar som står på vent for rusbehandling.
Vil statsråden vere bekjent av at rusposten på Nordfjordeid ikkje er operativ på tross av lange ventelister for rusbehandling, og vil statsråden instruere styret i Helse Vest slik at rusposten på Nordfjordeid får dei nødvendige midlar til drift?

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Det ligger til helseforetaksmodellen, som ble vedtatt av Stortinget i 2001 og gjennomført fra 2002, at det er de regionale helseforetakene som selv må foreta de nødvendige økonomiske prioriteringer innenfor de rammene som de blir gitt. Samtidig ligger det også innenfor de regionale helseforetakenes sørge-for-ansvar å tilby befolkningen i helseregionen de spesialisthelsetjenester befolkningen har behov for. I dette ligger at tjenestene skal være kapasitetsmessig og kvalitetsmessig tilpasset det samlede behov for befolkningen i regionen.

Som helse- og omsorgsminister, med ansvar blant annet for tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige, er jeg opptatt av at kapasiteten og kvaliteten på disse tjenestene skal føre til at rusmiddelavhengige får god hjelp av høy kvalitet innen rimelig og forsvarlig tid. Ventetidene på tverrfaglig spesialisert behandling har dessverre gått opp i 2009.

Jeg har derfor i oppdragsdokumentet for 2010 sagt at ventetidene til tverrfaglig spesialisert behandling skal reduseres. Det fremgår dessuten av St. prp. nr. 1 (2010-2011) at jeg fra 2011 skal få månedlige rapporter fra de regionale helseforetakene om ventetider og fristbrudd i spesialisthelsetjenesten. Jeg vil følge nøye med på utviklingen på dette feltet i året som kommer.

På bakgrunn av representanten Starheim sitt spørsmål er jeg blitt orientert av Helse Vest RHF om denne konkrete saken. Av denne orienteringen fremgår at Helse Førde HF ikke har funnet midler til oppstart av rusposten i 2010. For den kommende budsjettperiode er det heller ikke satt av driftsmidler til dette formålet. Jeg er videre orientert om at styret i helseforetaket har lagt til grunn at det etableres en ruspost på Nordfjordeid så snart foretaket har økonomi til det. Det er ifølge Helse Vest RHF et behov for driftsmidler på 17 mill. kroner per år til full drift. Av orienteringen fremgår det videre at det nå er til sammen ti pasienter i Helse Førde sitt opptaksområde som venter på institusjonsplass/døgnbehandling. Av disse er seks ferdig vurdert, og har fått plass på de institusjoner det er søkt på. Videre fremgår det at de fleste av disse pasientene mottar poliklinisk oppfølging enten i poliklinikk eller i samarbeid med førstelinjetjenesten i ventetiden. De resterende fire pasientene venter på institusjonsplass. Det arbeides nå med å skaffe disse pasientene plass innen fastsatt behandlingsfrist.

Jeg er videre orientert om at det i 2008/2009 ble etablert et utvidet tilbud til rusmiddelavhengige ved institusjonen på Tronvik (Høyanger). På Tronvik er det nå 15 senger og en plass for familiebehandling. I tillegg er det satt i gang et prosjekt for å etablere LAR (legemiddelassistert rusbehandling) fra årsskiftet. Det er også lagt til rette for dagtilbud og familietilbud for rusmiddelavhengige ved Tronvik.

Min vurdering er at tilbudet til de rusmiddelavhengige i regionen som helhet er tilfredsstillende. Helse Vest RHF er klar over behovet for en fortsatt styrking og videreutvikling av tjenestene til rusmiddelavhengige, og har som målsetting at det over tid skal etableres drift ved rusposten på Nordfjordeid.