Skriftlig spørsmål fra Ulf Leirstein (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:84 (2010-2011)
Innlevert: 13.10.2010
Sendt: 14.10.2010
Besvart: 25.10.2010 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Ulf Leirstein (Uav)

Spørsmål

Ulf Leirstein (FrP): Ser finansministeren behovet for utvidede fullmakter til Finanstilsynet for at lovens krav om god inkassoskikk skal kunne håndheves?

Begrunnelse

I den senere tid har media satt søkelyset på den oppsøkende virksomheten til inkassobransjen. I dag stille det ikke krav om godkjennelse e.l. for den enkelte innkrever som driver slik oppsøkende virksomhet. Ved overtredelse og brudd på god inkassoskikk kan Finanstilsynet velge å trekke tilbake konsesjon gitt til et byrå, men dette får da store konsekvenser for mange arbeidstakere.
En mulighet er innføring av en sertifiseringsordning som gjelder den enkelte arbeidstaker som skal drive oppsøkende virksomhet, og hvor Finanstilsynet ved brudd på god inkassoskikk da kan ta fra vedkommende som har begått overtramp en godkjennelse til å drive slik virksomhet.
Det finnes helt sikkert også andre ordninger som kan vurderes.
Fint om Finansministeren kan gi en tilbakemelding på problemstillingen og gi sin vurdering om behovet for andre sanksjonsmuligheter enn det som i dag ligger i lovverket.

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Retten til å drive inkassovirksomhet reguleres av inkassoloven og inkassoforskriften. For at et foretak skal kunne få inkassobevilling, stilles det en rekke krav, bl.a. til personlig inkassobevilling hos faktisk leder av inkassovirksomheten. Når det gjelder andre ansatte i foretaket, er det ikke fastsatt særskilte kompetansekrav, men det er lagt til grunn at disse står under bevillingshaverens faglige ledelse og kontroll. Inkassoforetakene er også underlagt forskrift om risikostyring og internkontroll, som innebærer at foretakene må ha rutine for å kvalitetssikre tiltak som går ut på å oppsøke skyldnere.

Tildelinger av inkassobevillinger og tilsyn med inkassovirksomhet føres av Finanstilsynet. Inkassoforetakene har rapportertingsplikt til Finanstilsynet. Finanstilsynet kan trekke tilbake et inkassoforetaks konsesjon ved overtredelse og brudd på god inkassoskikk. I tillegg har Finanstilsynet adgang til å inndra personlige inkassobevillinger, bl.a. dersom bevillingshaveren ikke påser at inkassovirksomheten drives i samsvar med god inkassoskikk. Finanstilsynet har ved flere anledninger benyttet adgangen til å inndra personlige inkassobevillinger, uten at tilsynet samtidig har inndratt selve foretakskonsesjonen.

Finanstilsynet opplyser at det meget sjelden mottar henvendelser vedrørende oppsøkende virksomhet fra inkassoforetakenes side. Videre opplyser tilsynet at til tross for hyppig inspeksjonsvirksomhet hos inkassoforetakene, hittil i 2010 er det gjennomført 11 inspeksjoner, ikke er avdekket tilfeller hvor inkassoforetakene benytter aggressive oppsøkende innkrevere. Tilsynet opplyser at det bør være godt kjent hva som er å anse som god inkassoskikk når det gjelder oppsøkende virksomhet som ledd i inndriving av forfalte pengekrav, for eksempel at skyldner skal varsles før det foretas hjemmebesøk og at skyldner har rett til å reservere seg mot slikt besøk. Finanstilsynet opplyser videre at det etter deres vurdering finnes adekvate regler og sanksjonsmuligheter innenfor dagens rammer som kan komme til anvendelse dersom virksomhet med oppsøk av skyldnere bryter med normen for god inkassoskikk, og at det ikke er hensiktsmessig med innføring av en egen konsesjonsordning for personer som skal drive oppsøkende virksomhet. Finanstilsynet opplyser imidlertid at det ved utsendelse av et nytt rundskriv til inkassoforetakene vil presisere overfor bransjen hva som er å anse som god inkassoskikk, samt det ansvar foretakene og ledere i foretakene har for å sikre at personer som driver oppsøkende virksomhet er skikket til dette.

Etter mitt syn gir opplysningene fra Finanstilsynet grunn til å anta at det gjeldende regelverket om inkassovirksomhet virker etter sin hensikt, og at det ikke er behov for ytterligere fullmakter til Finanstilsynet.