Skriftlig spørsmål fra Ingjerd Schou (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:92 (2010-2011)
Innlevert: 13.10.2010
Sendt: 14.10.2010
Besvart: 01.11.2010 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Ingjerd Schou (H)

Spørsmål

Ingjerd Schou (H): Hvordan er høyhastighetsbanen planlagt i forbindelse med planlegging og utbyggingen av jernbanen strekningen Oslo - Ski og traseen videre på strekningen Vestre linje Østfoldbanen?

Begrunnelse

Stortinget gjorde følgende Budsjettvedtaket 2010:

"Fleirtalet meiner det nye dobbelsporet mellom Oslo og Ski vil vere ei viktig lenke i ei framtidig skandinavisk høgfartsline. Det er difor viktig at Oslo–Ski vert planlagt som ein lekk i ein heilheitleg strategi for den nye Østfoldbanen. Målet må vere å unngå flaskehalsar og kurvatur med unødvendige hastigheitsbegrensingar og oppnå eit best mogleg trasévalg tilpassa hastigheiter på minimum 250 km/timen."

Det er viktig at vedtak følges opp - og blir ivaretatt i all planlegging og utbygging av jernbane. Når strekningen Oslo - Ski bygges ut er det avgjørende at man også som oppfølging av vedtaket har planer for og vet hvor og hvordan strekningen skal gå videre.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Nytt dobbeltspor mellom Oslo og Ski (Follobanen) skal betjene ulike typer togtransport i framtiden, det være seg lokaltrafikk, IC-trafikk, godstrafikk og eventuell framtidig høyhastighetstrafikk. Samferdselsdepartementet har i forbindelse med fastsettelsen av planprogrammet for Follobanen, understreket at Jernbaneverket generelt innretter det videre planarbeidet slik at det legges til rette for å kunne håndtere ulike framtidige kombinasjoner av trafikk og at strekningen bygges ut med tilstrekkelig fleksibilitet.

Samferdselsdepartementet er opptatt av at Follobanen skal kunne inngå som del av en eventuell framtidig høyhastighetsbane fra Oslo mot Göteborg/København. Det legges til grunn at det i det videre utredningsarbeidet vurderes løsninger for Follobanen som ikke er til hinder for en eventuell framtidig høyhastighetsbane med en dimensjonerende hastighetsstandard på 250 km/t eller mer.

I forbindelse med den videre planlegging og prosjektering av Follobanen, vil bl.a. spørsmålet om etablering av et avgreningspunkt nord for Ski for en høyhastighetsbanetrasé som går utenom Ski stasjon, bli nærmere vurdert. Den videre planleggingen av Follobanen vil bli samordnet med den pågående høyhastighetsutredningen og arbeidet med konseptvalgutredning (KVU) for IC-trianglet.