Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:97 (2010-2011)
Innlevert: 15.10.2010
Sendt: 15.10.2010
Besvart: 25.10.2010 av kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Allerede i 2001 ble det iverksatt forsøk der 7 kommuner fikk anledning til å legge ut snøscooterløyper til rekreasjonsformål.
Siden forsøket med å bruke pbl. som hjemmelslov for lokalt besluttede rekreasjonsløyper er forlenget utover det ellers tillatte maksimale 6 år, forutsetter jeg at kommunalministeren som ansvarlig for forsøksloven kan bekrefte at ”det er planlagt eller besluttet å gjennomføre reformer i samsvar med det forsøket gjelder"?

Begrunnelse

I år 2001 ble det iverksatt et forsøk der 7 kommuner som en forsøksordning fikk anledning til å legge ut snøscooterløyper til rekreasjonsformål, og hjemle dette i plan- og bygningsloven, selv om daværende lov ikke hadde slike arealformål. Ny plan- og bygningslov hjemler snøscootertraseer som arealformål, men motorferdselsloven av 1977 sperrer fortsatt for bruken av ny pbl. Forsøket drives fortsatt, i sitt tiende år med pbl som verktøy for å regulere rekreasjonsløyper.
LOV 1992-06-26 nr 87: Lov om forsøk i offentlig forvaltning, § 3, siste ledd lyder, med min understrekning:

”Godkjenning kan gis for en periode på inntil fire år. Forsøksperioden kan forlenges med inntil to år. Dersom det er planlagt eller besluttet å gjennomføre reformer i samsvar med det forsøket gjelder, kan forsøksperioden forlenges fram til reformen trer i kraft”.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Jeg viser til at miljø- og utviklingsministeren den 9. september 2010 sendte et skriftlig svar til stortingsrepresentant Tord Lien om samme tema. Det er ikke nye momenter i saken siden miljø- og utviklingsministerens svar.

Forsøksordningen med utvidet lokal forvaltning av motorferdsel i utmark ble satt i gang i 2001 og er senere forlenget inntil videre. Jeg er kjent med at Miljøverndepartementet har påbegynt en gjennomgang av regelverket om motorferdsel i utmark og vassdrag. I juni 2009 ble det gjort enkelte endringer i forskrift 15. mai 1988 nr. 356 for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag. Samtidig med behandlingen av forskriftsendringen bestemte regjeringen at det ikke skal gjøres endringer i lov eller forskrift om reglene for bruk av motorkjøretøy på snødekt mark i Finnmark og Nord-Troms. Den videre gjennomgangen vil gi grunnlag for å vurdere behovet for ytterligere endringer i regelverket knyttet til motorferdsel i utmark, bl.a. om det skal åpnes for mer rekreasjonskjøring sør for Nord-Troms. Forsøksordningen med lokal forvaltning av motorferdsel i utmark i syv kommuner fortsetter inntil gjennomgangen er fullført og eventuelle endringsbehov er avklart.